Förnyelse av den digitala identiteten

Europaparlamentet och rådet har godkänt den förnyade eIDAS-förordningen, som innehåller bestämmelser om identifiering av personer vid gränsöverskridande ärendehantering mellan EU-stater samt betrodda tjänster för e-tjänster. De tekniska genomförandeakterna som gäller förordningen förväntas bli klara under 2024.  En central förpliktelse i den förnyade förordningen är att medlemsstaterna senast 2026 ska erbjuda en plånbok för digital identitet, som uppfyller kraven i förordningen. 

Plånboken möjliggör att på ett tillförlitligt sätt identifiera sig och påvisa andra personuppgifter elektroniskt i hela EU-området. Användning av plånboken är frivilligt för medborgarna.

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för att styra genomförandet av den nationella e-identitetsplånboken. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för det tekniska genomförandet.

Finland deltar i pilotprojektet för den europeiska identitetsplånboken

I Europa pågår ett pilotprojekt för användning av plånböcker. Finland deltar aktivt i beredningen och deltar i den tekniska definitionen av plånboken, lagberedningen och pilotförsöken. Genom att delta i den tekniska definitionen säkerställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att Finlands synpunkter beaktas och kan hålla de finländska aktörerna medvetna om det pågående arbetet.

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken

Delta i utvecklingen

Kom med och utveckla den europeiska digitala identitetsplånboken. I arbetsrummet som är öppet för alla hittar du information till organisationer om beredningen av identitetsplånboken och hur du kan delta i arbetet.

Öppet arbetsrum (på finska)

Mer information: [email protected]

Nyheter