Val

Befolkningsregistercentralen upprättar för varje val ett rösträttsregister vars uppgifter samlas ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt skickar Befolkningsregistercentralen ett meddelande om rösträtt (meddelandekort) till alla röstberättigade.
 
Befolkningsdatasystemet används också för kontroll av kandidaternas uppgifter och vid inrättande av kandidatregister.
 
I samband med val erbjuder Befolkningsregistercentralen på denna webbplats tjänsten "Var kan jag rösta" som på kartan anger närmaste ställe för förhandsröstning och röstningsstället på valdagen.
Pressmeddelande