Meddelanden och användarinstruktioner

På denna sida hittar du meddelanden och användarinstruktioner för tjänsten för ajourhållning av byggnads- och lägenhetsuppgifter.

 

Anvisningarna hjälper den som ajourhåller eller har i tankarna att starta ajourhållningen av byggnads- och lägenhetsuppgifter genom att ta i bruk BDS-ajourhållningstjänsterna. Delen innehåller också närmare anvisningar och tips om enskilda ajourhållningsfunktioner som underlättar arbetet för dem som utför ajourhållning.

 

Användarinstruktioner för ajourhållning av byggnadsuppgifter

 

Instruktion för BDS-ajourhållning

I anvisningen beskrivs användningen av BDS-ajourhållning i uppdateringen av uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter i allmänhet samt inloggning och en kort presentation av BDS-användargränssnittets funktioner.

Läs anvisningen: BDS-ajourhållning

 

Instruktion om hanteringen av byggnadens lägenhetsuppgifter i BDS-ajourhållning

Syftet med instruktionen är att berätta om permanenta lägenhetsbeteckningen och ge anvisningar om hur beteckningarna ajourhålls. I instruktionen ges exempel på hur de vanligaste fallen bör hanteras.

Läs anvisningen för hanteringen av byggnadens lägenhetsuppgifter (pdf)

 

Instruktion för hanteringen av gatunamnsförteckningen i BDS-ajourhållning

Alla kommuner som ajourhåller byggnads- och lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet har möjlighet att ajourhålla de officiella och inofficiella namnen av kommunens gatunamn med BDS-användargränssnittet. Den adress som ska registreras för byggnaden med BDS-användargränssnittet ska ha registrerats som officiell i gatunamnsförteckningen för att den ska kunna väljas som byggnadens adress.

Läs anvisningen för hanteringen av gatunamnsförteckningen (pdf)

 

Instruktion för ibruktagningen av byggnadsklassificering 2018 och permanenta lägenhetsbeteckningen i BDS-ajourhållning

Instruktionen innehåller uppgifter om egenskaperna av byggnadsklassificeringen 2018 och den permanenta lägenhetsbeteckningen, beställningen av avstämningsdata samt saker som är bra att beakta vid ibruktagandet.

Läs anvisningen för ibruktagningen av byggnadsklassifice- ring 2018 och permanenta lägenhetsbeteckningen (pdf)

 

Instruktion om hantering av byggnadsklassificeringen 2018 i BDS-ajourhållning

Instruktionen innehåller allmän information om byggnadsklassificeringsreformen och byggnadsklassificeringen, förfarandet av ajourhållning under övergångsperioden och ibruktagandet av klassificeringen i kommunerna. Dessutom innehåller dokumentet närmare instruktioner och tips om hur klassificeringsuppgiften ska ajourhållas.

Läs anvisningen för hantering av byggnadsklassificeringen 2018 (pdf)

 

Byggnadsuppgifter som kommunen ajourhåller i befolkningsdatasystemet

I dokumentet presenteras i tabellform vilka uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter kommunerna ajourhåller i befolkningsdatasystemet. I tabellen finns också länkar till ordlistorna och begreppen samt till kodlistorna för de uppgifter som ska ajourhållas.

Läs anvisningen: Byggnadsuppgifter som kommunen ajourhåller i befolkningsdatasystemet (pdf)

 

Felkoder för BDS-gränssnitten för ajourhållning av byggnadsuppgifter

I dokumentet presenteras i tabellform felkoderna för BDS-gränssnitten samt ytterligare information om orsakerna till att ett fel förekommer samt anvisningar om hur problemet kan lösas.

Läs anvisningen: Felkoder för BDS-gränssnitten för ajourhållning av byggnadsuppgifter (pdf)

 

Tabellbotten för uppdatering av koordinater (på finska)

Tabellen används när kommunen meddelar ändringar i koordinaterna för byggnader till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som uppdaterar uppgifterna genom en massändring i befolkningsdatasystemet.

Ladda ner Excel-filen: Taulukkopohja koordinaatiston päivitykseen (xls)

 

Tabellbotten för uppdatering av adressuppgifter (på finska)

Tabellen används när kommunen meddelar ändringar i byggnaders adressuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som uppdaterar uppgifterna genom en massändring i befolkningsdatasystemet. Minimiantalet adresser som ska uppdateras är 50 st.

Ladda ner Excel-filen: Taulukkopohja osoitteiden massapäivitykseen (xls)

 

Användarinstruktioner angående användarrättigheter och avtal

 

Instruktion för anmälan av ansvarsanvändare i e-tjänsten

Ansvarsanvändaren för BDS-ajourhållning behövs för att administrera användarna och användarrollerna i BDS-användargränssnittet. I anvisningen ges råd om hur man ska gå till väga när man anmäler ansvarsanvändaren i nättjänsten.

Läs anvisningen för anmälan av ansvarsanvändare i e-tjänsten (pdf)

 

Ansvarsanvändarinstruktion för BDS-ajourhållning

Denna anvisning är avsedd för användare som ansvarar för BDS-ajourhållning för ajourhållning av bygglovs, byggnads och lägenhetsuppgifter. Användarhanteringen för BDS-ajourhållning sköts i administrationstjänsterna för VTJkysely. Den ansvariga användaren har rättigheter till administrationstjänsterna för VTJkysely, där den ansvariga användaren kan bläddra bland och redigera användaruppgifter för sin egen organisation, göra nya användarförslag och förslag till ändring av användarroller, uppdatera användaruppgifter och besluta om användarrättigheter.

Anvisningen skickas till ansvarsanvändaren i samband med att användarrättigheterna skapas, och anvisningen kan senare fås genom att skicka en begäran till kundsupport [email protected].

 

Instruktion för inloggning med tjänstemannakort till BDS-användargränssnittet

I denna anvisning beskrivs systemkraven och åtgärderna för tekniskt stöd för ibruktagande av inloggning med tjänstemannakort för användare av BDS-användargränssnittet och registerinställningarna för kortläsarprogrammet samt hur själva tjänstemannakortet kopplas.

Läs anvisningen: Inloggning med tjänstemannakort till BDS- ajourhållning (pdf)

 

Instruktion för ansökan om spärrmarkeringsrollen i BDS-ajourhållning

Anvisning om hur anslutningen till taktillståndet för ägaruppgifter som omfattas av spärrmarkering i BDS-ajourhållning går till i nättjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs anvisningen för ansökan om spärrmarkeringsrollen (pdf)

 

Instruktion för ajourhållning av byggnadens ägaruppgifter med spärrmarkering

Dokumentet innehåller instruktioner för organisationerna om hur personuppgifter som omfattas av spärrmarkering ska behandlas och hur användarrollen kan tas ibruk i kommunen.

Läs anvisningen för för ajourhållning av byggnadsuppgifter med spärrmarkering (pdf)

 

Uppförandekoder för spärrmarkeringar i befolkningsdatasystemet

Enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009 jämte ändringar) kan för en person på ansökan göras en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet, om hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad. Spärrmarkeringen begränsar avsevärt utlämnandet av uppgifter om personens hemkommun, boningsort och kontaktuppgifter ur registret. Denna begränsning som gäller utlämnande påverkar även det sätt på vilket de som tar emot uppgifterna ska behandla uppgifter som omfattas av spärrmarkering.

Läs anvisningen: Uppförandekoder för spärrmarkeringar i befolkningsdatasystemet (pdf)

 

 

Finlands invånarantal 5 635 667