Servicedatalagret

Servicedatalagret är den offentliga förvaltningens gemensamma datalager om tjänster och tjänsternas servicekanaler, till exempel webbtjänster, telefontjänster och verksamhetsställen. Informationen i Servicedatalagret har producerats enligt en gemensam mall och organisationerna kan använda den i sina egna webbtjänster via ett tekniskt gränssnitt

Tack vare Servicedatalagret finns informationen om offentliga tjänster tillgänglig i enhetlig form på ett och samma ställe. Det gör det enkelt att hitta och jämföra informationen. Informationen syns direkt i Suomi.fi-webbtjänsten och kan användas till exempel på organisationens egna webbsidor via ett öppet gränssnitt. Underhållet av servicedata underlättas avsevärt av att tjänsterna bara behöver beskrivas en gång och sedan utnyttjas informationen via gränssnitten. Informationen behöver alltså inte uppdateras separat på flera platser.

Organisationer som sköter lagstadgade uppgifter är skyldiga att använda tjänsten. Detta innebär att statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt kommunala myndigheter i Servicedatalagret ska beskriva åtminstone de tjänster jämte servicekanaler som anknyter till lagstadgade uppgifter. Även den privata sektorn ska beskriva sina tjänster och servicekanaler i Servicedatalagret, om tjänsterna gäller en lagstadgad uppgift.

För både offentliga och privata organisationer är det frivilligt att beskriva andra än lagstadgade tjänster och servicekanaler i Servicedatalagret.

Suomi.fi-servicedatalagrets (SDL) datamodell beskriver egenskaperna hos de offentliga tjänsterna och deras servicekanaler ur slutanvändarnas synvinkel. Servicedatalagrets datamodell baseras på JHS 183, alltså rekommendationen om datamodell och klassificering för nätservice inom den offentliga förvaltningen.

Den information som Befolkningsregistercentralen har publicerat i Servicedatalagret kan utnyttjas fritt via OUT-gränssnittet utan inloggning. Användare som har skaffat API-användarnamn kan via det öppna IN-gränssnittet producera och underhålla basuppgifterna om organisationen, tjänsterna och servicekanalerna.

Gör så här

Drifttagningen av Servicedatalagret sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen med att logga in i Serviceadministrationen, fylla i blanketten för förutsättningar för ibruktagandet och göra en ansökan om användningstillstånd samt godkänna användarvillkoren.

Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen. Alla anvisningar som gäller användning av Servicedatalagret hittar du i avsnittet Stöd och kundtjänst i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget att använda Suomi.fi-servicedatalagret. Organisationen ansvarar själv för underhållet av sina egna servicedata.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om skyldigheten och rätten att använda Servicedatalagret finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).