Anmälan av dödsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Dödsfall kan anmälas till befolkningsdatasystemet 

  • med blanketten Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet, som skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per post
  • elektroniskt

Uppgifter om dödsfall utomlands lämnas på en blankett.

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, Institutet för hälsa och välfärd eller en läkare ska utan dröjsmål efter att döden konstaterats anmäla en persons död till befolkningsdatasystemet. Anmälan undertecknas av den läkare som konstaterat dödsfallet. Om den exakta dödsdagen inte kan fastställas i samband med att dödsfallet konstateras, meddelas uppgiften om dödsfallet då dödsdagen fastställts eller uppskattats. 

Elektronisk anmälan 

Elektronisk anmälan sker med hjälp av det system som organisationen använder. Dataöverföringen från kundens system till befolkningsdatasystemet genomförs som en gränssnittsöverföring, för vilken det rekommenderas att man använder en anslutning till Suomi.fi-informationsleden.

Genom att fylla i tillståndsansökan för elektronisk anmälan om dödsfall i e-tjänsten kan du anhängiggöra ärendet och föra det framåt. För att uträtta ärenden krävs registrering. I samband med registreringen ska användaren identifiera sig med nätbankskoder, organisationskort, mobilcertifikat eller identitetskort. Det rekommenderas att personer som arbetar vid samma organisationsenhet skapar endast ett kundkonto för tjänsten. Flera användare kan anslutas till samma kundkonto. Ansökan behandlas på MDB. 

E-tjänster 

Frågor om elektronisk anmälan kan skickas till [email protected].

Fördelarna med anmälan om dödsfall i realtid

Den elektroniska anmälan av uppgifter om dödsfall i realtid gagnar både samhället, hälso- och sjukvården och den avlidnes anhöriga. Samhälleliga besparingar uppstår genom snabb och pålitlig kommunikation, processerna inom hälso- och sjukvården blir snabbare och den avlidnes ärenden sköts snabbare.

Uppgifter om dödsfall i befolkningsdatasystemet behövs snabbt bland annat av Skatteförvaltningen, FPA, Trafi, THL, församlingar, kommuner, hälso- och sjukvårdsenheter, pensionsförsäkringsbolag, banker, försäkringsbolag. 

Informationsled

Suomi.fi-informationsleden rekommenderas för anmälan av dödsfall. Den är i realtid och uppgifterna överförs direkt till befolkningsdatasystemet. Ibruktagandet inleds genom att göra en ansökan om användarlicens, bekanta dig med ibruktagningsskedena och göra ansökan här

En heltäckande presentation av Informationsleden finns här.

Mer information om anslutning till Informationsleden finns på vår webbplats https://dvv.fi/sv/informationsled. Frågor i anslutning till ibruktagandet av Informationsleden kan skickas till [email protected].

Den offentliga förvaltningen och den privata sektorn får ansluta sig till Informationsleden och använda den utan kostnad. Kunden får kostnadsfritt tekniskt stöd och certifikat. Kundorganisationen ansvarar dock själv för kostnaderna för ibruktagandet av tjänsten, såsom anslutningsserverns kostnader, installation och underhåll. 

Vad ska jag göra om den anmälda uppgiften har fel dödsdag

Om det senare framgår att dödsdagen är en annan än den som ursprungligen anmälts, ska en ny Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet-blankett skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Korrigering av dödsdatum ska alltid göras på blankett, det kan inte göras elektroniskt. På blanketten ska tilläggas att det är fråga om en korrigering av tidigare dödsdag. Blanketten skickas antingen per post eller [email protected]. Ett meddelande som skickas per e-post skickas krypterat t.ex. med krypterad e-post. MDB korrigerar dödsdagen.