Förutsättningar för att använda befolkningsuppgifter

Dessa villkor gäller alla som använder befolkningsuppgifter. Läs igenom villkoren noga innan du börjar använda befolkningsuppgiftstjänsterna.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. För att använda uppgifterna i befolkningsdatasystemet måste du alltid ha ett datatillstånd, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar användarorganisationen. Datatillståndet ska följa lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009).

Användarorganisationen ska dessutom förbinda sig att följa villkoren i datatillståndet:

  • När du behandlar uppgifter från Befolkningsdatasystemet ska du följa lagstiftningen om dataskydd och säkerhet vid uppgiftshantering samt myndigheternas bestämmelser.
  • Du får inte lämna ut uppgifter från befolkningsdatasystemet till tredje part, såvida det inte reglerats i lagen.
  • Du får endast spara uppgifter som du inhämtat från befolkningsdatasystemet i ett eget register om användarorganisationen har rätt till det enligt dataskyddslagen eller någon annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva att organisationen lämnar en skriftlig utredning om säker behandling av uppgifter bland annat då uppgifterna lämnas ut genom en teknisk anslutning.

Tjänstespecifika avgifter fastställda av finansministeriet tas ut för utlämning av uppgifter. Priserna baseras som regel på antalet informationsenheter som lämnats ut, dvs. uppgifter. Närmare information om priser finns på sidan för varje tjänst.

 

Finlands invånarantal 5 631 813