När börjar vi följa förvaltningen av den minderårigas egendom? 

En minderårig kan på grund av sin ålder inte se till sina egna intressen och rättigheter. Därför är barnets vårdnadshavare i regel intressebevakare för sitt minderåriga barn och är skyldiga att förvalta barnets egendom å barnets vägnar. 

När värdet på egendom som tillhör en minderårig överstiger 20 000 euro och vi får information om detta börjar vi följa förvaltningen av egendomen. Detta är vår lagstadgade uppgift, och vår övervakning påverkas inte av i vilken form egendomen är eller varifrån den kommer.  

Vi kan göra en anteckning i registret för att trygga den minderårigas intresse, även om värdet på den minderårigas egendom är under 20 000 euro.  

Vi handleder vårdnadshavarna i deras uppgifter och övervakar för den minderårigas räkning att egendomen sköts i enlighet med den minderårigas intresse. På så sätt kan vi tillsammans med vårdnadshavarna säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. 

Om en minderårig har två vårdnadshavare är båda intressebevakare, oavsett hos vilken förälder det minderåriga barnet bor. Vårdnadshavarna ska tillsammans sköta intressebevakarens uppgifter. 

Varifrån får vi information om den minderårigas egendom?

När upphör intressebevakningen för en minderårig?

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.