Släktutredning

En släktutredning behövs vanligtvis för bouppteckningar för att utreda den avlidnas arvingar. Du kan beställa en släktutredning om du till exempel gör upp en bouppteckning eller är delägare i ett dödsbo, testamentstagare eller någon annan som behöver släktutredningen för ett godkänt ändamål.

Släktutredningen behövs oftast för att utreda den avlidnes arvingar i anslutning till en bouppteckning. Du kan beställa en släktutredning om du till exempel är den som upprättar bouppteckningsinstrumentet, dödsbodelägare, testamentstagare eller någon annan person som behöver en släktutredning för ett godtagbart ändamål.

Du behöver släktutredningar om en avliden från 15 års ålder fram till dödsdagen till exempel för bouppteckningen. För att kunna fastställa vilka som är arvingar kan du från fall till fall behöva en släktutredning även till exempel över makar, tidigare avlidna arvingar och personer som avsagt sig arv.

I släktutredningen antecknas förutom personens uppgifter även flyttningar mellan församlingarna och befolkningsregistret samt flyttningar utomlands och tillbaka samt uppgifter om makar och barn. I vissa fall antecknas också uppgifter om föräldrarna i släktutredningen.

Om vem kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ge en släktutredning?

Du kan beställa en släktutredning om en person från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för den tid personen har hört till befolkningsregistret eller ett registrerat religionssamfund (andra än evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan). 

Släktutredning från församlingen 

Beställ släktutredningen från den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församlingen om personen har hört till någondera av dessa församlingar i hela sitt liv. Då behöver släktutredningen inte separat beställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Församlingarna använder benämningen ämbetsbevis eller ämbetsbetyg för detta intyg.

Kontaktuppgifter: https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/bestall-ambetsbevis och https://ort.fi/keskusrekisteri 

Du kan behöva släktutredningar från både församlingarna och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Så kan det till exempel vara om personen har hört till församlingen endast en del av sitt liv.

Släktutredningar om personer som bott i ett överlåtet område

Släktutredningar som behövs ur arkiven över överlåtna områden ska beställas från Riksarkivet.

Släktutredningar från utlandet

Du kan behöva ett dokument från utlandet som motsvarar ämbetsbeviset till exempel för bouppteckning i Finland. I regel kan du sköta ärendet direkt med den lokala myndigheten i landet i fråga. Kontrollera de landsspecifika uppgifterna i tjänsten Finland utomlands.

Hur kan man beställa en släktutredning från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata?

Gör så här

Fyll i och skicka in blanketten i e-tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Med denna blankett endast beställningar från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Släktutredningsblankett i tjänsten Lomake.fi

Du kan också beställa en släktutredning per telefon eller e-post.

Levnadsintyg för bouppteckning

Du kan beställa ett levnadsintyg över dig själv på dvv.fi/sv/levnadsintyg

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning/födelsedatum för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum (om personen har avlidit)
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Handläggningstid

5 veckor

Pris

Från och med 1.1.2022:

Släktutredningar ur det elektroniska befolkningsdatasystemet 30 €/handling

Släktutredningar ur digitaliserat befolkningsboksmaterial 60 €/handling

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9-12

Telefonnummer 0295 537 340

Serviceställen

Besöksadresser och öppettider av våra serviceställen