Rösträttsregistret

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar för varje val senast onsdagen sex veckor före valdagen ett rösträttsregister vars uppgifter samlas ur befolkningsdatasystemet. I registret upptas de röstberättigades uppgifter sådana de är i befolkningsdatasystemet fredagen kl. 24 sju veckor före valdagen.

Rösträttsregistret utgör en del av valdatasystemet, i vilket man infört bland annat uppgifter om röstningsställena på valdagen samt om förhandsröstningsställena och -tiderna såväl i Finland som utomlands. Vid förhandsröstningen kontrolleras rösträtten ur rösträttsregistret och där antecknas när och var den röstberättigade har förhandsröstat. Ur rösträttsregistret görs för röstningsställena på valdagen vallängder i vilka finns upptagna de som inte har förhandsröstat. Magistraterna, förhandsröstningsställena samt kommunerna står i förbindelse med valdatasystemet.

Var och en kan kontrollera riktigheten av sina egna uppgifter i rösträttsregistret hos magistraten från och med måndagen sex veckor före valdagen. Man kan skriftligen kräva rättelse i rösträttsregistret hos magistraten senast fredagen två veckor före valdagen före kl. 16.00. Rösträttsregistret får laga kraft tisdagen den 12:e dagen före valdagen kl. 12.

Befolkningsdatasystemet används också för kontroll av kandidaternas uppgifter och vid inrättande av kandidatregister.

För riksdagsvalet är Finland indelat i 13 valkretsar. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna, med undantag för landskapet Ålands valkrets, verkställs på grund av antalet finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har haft hemkommun i Finland i valkretsen i fråga i slutet av september. Från landskapet Ålands valkrets väljs alltid en riksdagsman.

Antalet ledamöter som väljs in i kommunfullmäktige vid kommunalvalet bestäms enligt kommunens invånarantal  i befolkningsdatasystemet i slutet av maj valåret.