Medborgarcertifikat och elektronisk identitet

Medborgarcertifikatet är ett elektroniskt identitetsbevis med hjälp av vilket en person kan identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk kommunikation. Medborgarcertifikatet innehåller bl.a. personens för- och efternamn samt en elektronisk kommunikationskod. Den elektroniska kommunikationskoden (SATU) fungerar som personens individualiserande identifikationsuppgift i certifikatet.

Medborgarcertifikatet ingår i identitetskortet

Identitetskort beviljas i Finland av polisen och utomlands av Finlands beskickningar. Med ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat är det möjligt att

  • identifiera sig elektroniskt till exempel i myndigheternas e-tjänster (till exempel Mina Kanta-sidor, Skatteförvaltningens e-tjänster eller arbets- och näringstjänster)
  • kryptera e-post
  • kryptera dokument
  • göra en elektronisk underskrift.

För att medborgarcertifikatet ska kunna användas för elektroniska ärenden måste det först aktiveras.

Identitetskortet kan användas som identitetsbevis och resedokument och medborgarcertifikatet som ingår i identitetskortet kan användas för elektroniska ärenden. Om du inte har för avsikt att använda medborgarcertifikatet för elektroniska ärenden behöver certifikatet inte aktiveras.

Ett medborgarcertifikat kan bara utfärdas för en finsk medborgare och en utländsk medborgare som har en hemkommun i Finlands såsom avses i lagen om hemkommun, vars uppgifter har införts i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Vidare förutsätts att en utlänning har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats.

Användning av medborgarcertifikatet

Förutom ett identitetskort behövs följande för att uträtta ärenden med medborgarcertifikatet:

  • dator
  • kortläsare
  • kortläsarprogram
  • personliga koder.

Du skapar själv personliga koder samtidigt som du aktiverar certifikatet.

​​​​​​Kortläsarprogrammet kan laddas ned på sidan om kortläsarprogrammet.

Elektronisk kommunikation med hjälp av medborgarcertifikatet är säker. Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande som ett som undertecknats för hand. Elektroniska signaturer som gjorts med identitetskortets certifikat gäller också efter att kortet föråldrats.

henkilökortti

Identifierings- och signaturcertifikaten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar personer uppfyller kraven enligt den allmäneuropeiska förordningen nr 910/2014 samt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).  Målet är att säkerställa ett starkt dataskydd och verifiering av identitet i samband med elektroniska ärenden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  fungerar som leverantör av en identifieringstjänst på hög nivå som uppfyller kraven när centralen tillhandahåller certifikatbaserade identifieringsverktyg. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är också Finlands första och för tillfället enda tillhandahållare av signaturcertifikat på acceptabel nivå. Kommunikationsverket övervakar certifikatutfärdarens verksamhet.

Vanliga frågor