Verksamhetsmodell för digitalt stöd 2022

Från och med 2022 blir digitalt stöd en etablerad del av Myndighet- en för digitalisering och befolkningsdatas permanenta verksamhet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för ut- veckling av riksomfattande nätverk för digitalt stöd och koordinering.

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd har grundat sig på tidsbundna regionala utvecklingsprojekt åren 2018-2021. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas etablerar nu det digitala stödet som bestående, riksomfattande verksamhetsmodell. Målet är att säkerställa att det även efter projektperioderna finns ett högklassigt nätverk av de som ger digitalt stöd i hela Finland. I och med förändringen förenklas koordineringen av det digitala stödet, förvaltningen lättas upp och stödstrukturen stärks. 

Vad förändras?

Tidsbundna regionala utvecklingsprojekt avslutas i slutet av oktober 2021. Från år 2022 fortsätter Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att utveckla och regionalt koordinera det digitala stödet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata planerar att rekrytera experter på digitalt stöd för det regionala arbetet. Var och en av experterna ansvarar för att utveckla och koordinera det digitala stödet inom ett visst geografiskt eller tematiskt område. Rekryteringar och dess tidtabell preciseras i slutet av år 2021.

Vad förändras inte?

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd grundar sig på befintliga nät- verk och det lokala utbudet av digitalt stöd även i fortsättningen. Rollerna för dem som erbjuder digitalt stöd och medlemmarna i nätverken förblir oförändrade även efter ändringen. 

Alla nuvarande leverantörer av digitalt stöd kommer även i fortsättningen att förbli en del av nätverket för digitalt stöd. På så sätt får de som behöver digitalt stöd det stöd de behöver från samma plats som tidigare.

Hur bereds förändringen? 

Den nya verksamhetsmodellen för digitalt stöd bereds som bäst.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inbjuder medlem- mar i nätverket för digitalt stöd att delta i beredning av nya modellen. I planeringen av den nya verksamhetsmodellen beaktas det värdefulla arbete som gjorts i projekten samt redan existerande god praxis, verksamhetsmodeller och erfarenheter. Alla dessa nyttjas för att bygga upp den framtida modellen. 

Tilläggsuppgifter om nya verksamhetsmodellen för digitalt stöd

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi 
Planerare Mirva Gullman, 0295 535 229, fornamn.efternamn[at]dvv.fi