Kundtjänst för privatpersoner

Kontakta oss per e-post eller telefon. Servicekanaler betjänar enligt ärende. Vid behov kan du också sköta ditt ärende på våra serviceställen. Serviceställena betjänar endast om man har reserverat tid. På Åland kan ärendena skötas på Statens ämbetsverk på Åland.

Skicka e-post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Du kan sköta dina ärenden per e-post. Skicka krypterad e-post och välj mottagare enligt ditt ärende.

Ring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Kundtjänsten betjänar per telefon på vardagar kl. 9-15. 

För samtalet och köandet debiteras lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt din egen operatörs taxa.

Välj lämpligt telefonnummer enligt ditt ärende:

Äktenskap: 0295 536 411

 • prövning av hinder mot äktenskap
 • boka tid för vigsel
 • äktenskapsförord inrikes
 • vigselanmälan
 • samboärenden
 • hinderslöshetsintyg

Förmyndarverksamheten: 0295 536 305

 • Förordna intressebevakare
 • Ansökan till tingsrätten om intressebevakning
 • Intressebevakningsfullmakt
 • Beslut om förmyndarskapsärenden
 • Förmyndares granskning av redovisning
 • Förmyndarverksamhetens tillståndsärenden
 • Förmyndarverksamhet
 • Förmyndarregister
 • Förmyndarregisterutdrag
 • Indrivning från omyndigförklarad
 • Begäranden om utlåtande
 • Läkare och socialväsendet
 • Revision

Flyttrådgivning: 0295 536 411

 • frågor om att flytta och om hemkommun
 • anteckning om hemkommun
 • flyttärenden
 • adressändring
 • flyttanmälan
 • boendeärende

Notarius publicus: 0295 537 000/h3>

Namn: 0295 539 004

 • namnändring
 • ändra förnamn
 • ändra efternamn
 • ansökan on namnändring

Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning och europeiskt arvsintyg: 0295 537 000

Utdrag från befolkningsdatasystemet och släktutredning: 0295 537 340

 • levnadsintyg
 • lever-intyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg
 • fastighetsregisterutdrag
 • lagfartsbevis
 • gravationsbevis

Registrering av utlänningar och internationella ärenden: 0295 536 300

 • registrera utlänning (själva registreringen kräver ett besök på ett serviceställe)
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands

Fastställande av föräldraskap: 0295 536 411

 • faderskapsärenden
 • fastställa föräldraskap
 • anmälan om vård

Befolkningsdata: 0295 536 411

 • spärrmarkering
 • förbud mot utlämnande av uppgifter
 • anmälan om religionssamfund
 • registrera barn
 • omhändertagande
 • dödsannonser
 • registrera adoption
 • dödförklaring
 • fastställa kön

Áššehasbálvalus: 050-4627151

Davvisámegielat bálvalannummir bálvala disttagaid dmu 9 – 11. Don sáhtát váldit oktavuoða maiddái šleadgapoasta bokte. Dieðuid suollemassandoallama dihte geavat šleadgapoastta sáddemii DVV dorvopoastta. Vállje dorvopoasttas vuosttáiváldin [email protected]

Medbårgarrådningen betjänar per telefon på vardagar kl. 8-21 och på lördagar kl. 9-15 angående följande ärenden:

Suomi.fi-tjänster: 0295 000

Medborgarcertifikat och elektronisk identitet: 0600 9 6160

Finlands invånarantal 5 544 514