Legalisering av utländska handlingar

Utländska handlingar  som ska uppvisas för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för en anteckning i befolkningsdatasystemet eller som grund för en annan myndighetsåtgärd ska legaliseras på behörigt sätt och till handlingarna ska fogas en översättning till finska, svenska eller engelska.

Handlingen ska vara i original eller så ska en officiellt bestyrkt kopia av den uppvisas. En tillförlitligt bestyrkt kopia innebär att den myndighet som utfärdat handlingen själv har bestyrkt kopian eller att en notarius publicus i landet i fråga har bestyrkt kopian av den ursprungliga legaliserade handlingen. Ovan nämnda kopia ska också legaliseras. En kopia av en legaliserad handling som bestyrkts av en finsk beskickning behöver inte legaliseras.

Legalisering av en handling är en åtgärd som ger kunden rättsskydd och säkerställer att den som utfärdat intyget gjort det enligt lagarna i det utfärdande landet och att den har rätt att utfärda ett sådant intyg och att innehållet i det utfärdade intyget är korrekt och att det är en giltig handling i det utfärdande landet. I fråga om till exempel vigselintyg är det viktigt att den person som fungerat som vigselförrättare har rätt att viga enligt lagarna i landet i fråga.

 

Centrala begrepp

Legalisering med Apostille-intyg

En handling bestyrks med ett apostille-intyg (en stämpel eller ett intyg i pappersform) om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostille-intyg och länder som har anslutit sig till Haagkonventionen finns på webbplatsen http://www.hcch.net. På webbplatsen finns också information om vilken myndighet som utfärdar ett sådant intyg i länderna i fråga.

Vissa officiella handlingar som utfärdats av myndigheterna i EU:s medlemsstater godkänns utan apostille-intyg. En lista över EU-länderna finns på följande webbplats: europa.eu/european-union/about-eu/countries_sv.

Översättningar

Handlingar godkänns på finska, svenska eller engelska. Handlingar på övriga språk ska översättas till något av ovan nämnda språk. Handlingen kan översättas av en auktoriserad translator i Finland. Mer information om auktoriserade translatorer finns på Utbildningsstyrelsens webbplats (register över auktoriserade translatorer). I detta fall godkänns översättningen som sådan.

Till en handling som utfärdats av en EU-medlemsstat kan fogas ett standardformulär som lämpligt översättningsstöd. Du kan fråga mer om dessa standardformulär av myndigheterna i den stat där intyget skaffas. Alternativt kan handlingen översättas av en auktoriserad översättare i ett EU-land

Övriga översättningar som gjorts utomlands ska auktoriseras enligt ovan nämnda legaliseringsanvisning.

Legalisering