Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativet är en ny påverkningsmöjlighet för medborgarna. Det främjar den direkta demokratin och stöder fri samhällsaktivitet och stärker på detta sätt det civila samhället i vilket olika befolkningsgrupper deltar och verkar för en utveckling av samhället. Medborgarinitiativ kan användas för att påverka på statlig nivå eller inom hela Europeiska unionen.

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. Med stöd av den får minst 50 000 röstberättigade finska medborgare lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

EU-förordningen om medborgarinitiativet trädde i kraft den 1 april 2012. Med stöd av den får minst en miljon medborgare som kommer från minst en fjärdedel av EU-medlemsstaterna uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter inom de områden som omfattas av kommissionens behörighet.

I Finland ska uppgifterna om undertecknarna av medborgarinitiativen överlämnas till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar uppgifterna genom att jämföra dem med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Medborgarinitiativ i Finland

Medborgarinitiativet är ett verktyg för den direkta demokratin med vars hjälp minst 50 000 röstberättigade finska medborgare kan lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Medborgarinitiativförfarandet kompletterar den traditionella representativa demokratin.

Att väcka ett medborgarinitiativ och samla in stödförklaringar

Ett medborgarinitiativ får väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse en företrädare och en ersättare för denne. Innehållet i ett medborgarinitiativ ska uppfylla kraven enligt lagen om medborgarinitiativ:

  • initiativet ska innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget
  • initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll
  • initiativet ska dateras och samma initiativ får inte innehålla olika slags ärenden
  • initiativet ska gälla ett ärende om vilket det kan föreskrivas genom en lag.

Det ska samlas in underskrifter (stödförklaringar) av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare som stöder initiativet. Stödförklaringarna kan samlas in via ett datanät eller i skriftlig form på papper. Justitieministeriet har inrättat en nättjänst för insamling via nätet. För insamling via nätet får även ett eget datasystem användas, men man måste ansöka om godkännande av det hos Kommunikationsverket. Stödförklaringar som samlas in skriftligt på papper ska utformas enligt ett fastställt formulär.

Stödförklaringarna ska samlas in inom sex månader räknat från dateringen av initiativet. När de samlas in ska kraven enligt personuppgiftslagen uppfyllas. Av dem som undertecknat stödförklaringarna ska samlas in efternamn, fullständigt förnamn, födelsetid och hemkommun.

Att överlämna stödförklaringar till Befolkningsregistercentralen

Efter att ha samlat in stödförklaringar ska den som väcker ett medborgarinitiativ eller den företrädare som han eller hon har utsett ge in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen och ansöka om att Befolkningsregistercentralen meddelar ett beslut om att antalet stödförklaringar har fastställts. Ansökan kan göras på en blankett som fastställts av Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralens beslut om att initiativet har det minimiantal stödförklaringar som förutsätts i lagen, det vill säga minst 50 000 bestyrkta personer som stöder initiativet, ska fogas till det medborgarinitiativ som överlämnas för riksdagsbehandling. Det handlar om ett förvaltningsbeslut som får överklagas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Den som väcker ett medborgarinitiativ ska själv föra bok över hur många stödförklaringar han eller hon har samlat in. Uppgifterna om antalet stödförklaringar som ska kontrolleras ska lämnas in till Befolkningsregistercentralen i samband med ansökan. Befolkningsregistercentraler inleder kontrollåtgärder bara om det uppges att antalet stödförklaringar är minst 50 000.

Innan ansökan lämnas in ska man komma överens med en kontaktperson vid Befolkningsregistercentralen om på vilket sätt stödförklaringarna ska ges till centralen. Av datasäkerhetsskäl får stödförklaringar som samlats in i elektronisk form inte sändas som bifogad fil till ett e-postmeddelande.

Den som väcker ett medborgarinitiativ får överlämna uppgifter om dem som undertecknat stödförklaringarna endast till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen får lämna uppgifter om förklaringarna, det vill säga de uppgifter Befolkningsregistercentralen förfogar över är offentliga efter det att den genom sitt beslut har fastställt att initiativet har fått det lägsta antal bestyrkta stödförklaringar som krävs enligt lagen. Om antalet stödförklaringar enligt beslutet inte är tillräckligt, är uppgifterna inte offentliga.

Att fastställa antalet stödförklaringar

Befolkningsregistercentralen kontrollerar stödförklaringarna genom att kontrollera uppgifterna i stödförklaringarna med de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen rekommenderar att man samlar in fler stödförklaringar än det lägsta antal som krävs, för att det ska kunna undvikas att initiativet förkastas på grund av att en del av stödförklaringarna visar sig vara obehöriga.

Stödförklaringar som samlats in via nätet kontrolleras i sin helhet genom att uppgifterna i förklaringarna jämförs med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Urval används för att kontrollera stödförklaringar som samlats in på papper. Om Befolkningsregistercentralen konstaterar att det finns färre än 50 000 behöriga stödförklaringar och om det fortfarande finns tid för insamlingen, kan den som har väckt initiativet komplettera sin ansökan genom att lämna in nya stödförklaringar.

Om det i samband med kontrollen konstateras att det har samlats in tillräckligt många stödförklaringar, får den som har väckt medborgarinitiativet överlämna det till riksdagen. Behandlingstid för kontrollen av stödförklaringar för medborgarinitiativ och bekräftelsebeslutet av antalet är cirka två månader.

Initiativet ska överlämnas till riksdagen senast inom sex månader från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut. Riksdagen är skyldig att behandla ärendet.

Om initiativet har formen av en lagtext behandlas det som ett lagförslag. Om det handlar om ett initiativ där det föreslås att lagberedning ska inledas tas initiativet upp till så kallad enda behandling i plenum. Riksdagen prövar om den ska godkänna eller förkasta medborgarinitiativet.

Ytterligare upplysningar:

Tiina Härkönen, 

Pressmeddelande

Finlands invånarantal 5 629 865