Den offentliga förvaltningens urvals- och uppdateringstjänst

Via tjänsten kan organisationer inom den offentliga förvaltningen

 • få person- eller byggnadsuppgifter från befolkningsdatasystemet enligt önskade urvalskriterier.
 • uppdatera sitt kundregister med uppgifter ur befolkningsdatasystemet.

Urvalen och uppdateringarna är i massform. Med massform avser man, att de register som uppdateras samt den mängd personer och byggnader som man hämtar, omfattar tiotusentals enheter. Vi skräddarsyr det innehåll som ska lämnas ut enligt sökandens behov.

Förfrågningar eller begäran om uppgifter som gäller enskilda personer omfattas inte av denna tjänst.

För vem och för vilket ändamål?

Det material som man skapar i tjänsten används vanligtvis för myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter samt för vetenskaplig forskning. Personuppgifter som hämtats ut eller uppdaterats kan man också utnyttja i registerbaserade undersökningar.

Tjänstens kunder är olika organisationer inom den offentliga förvaltningen, till exempel

 • riksomfattande och regionala myndigheter
 • kommuner och samkommuner
 • regionala räddningsverk
 • universitet och olika forskningsinstitut

Findata

OBS! Om din undersökning eller annat behov av information gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter och du ämnar kombinera uppgifterna i befolkningsdatasystemet med andra personuppgiftsansvarigas material, ska du kontakta Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata.

Om du inte har för avsikt att kombinera befolkningsdatasystemets uppgifter med annat material, ansök om datatillstånd hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (gå till punkten Gör så här).

Vad avser man med urval?

I urvalet från befolkningsdatasystemet söker man efter personer eller byggnader som uppfyller särskilda urvalskriterier. Kunden kan välja ut ett slumpmässigt urval av önskad storlek från en vald målgrupp eller alla personer eller byggnader som tillhör målgruppen.

Urvalskriterierna kan vara till exempel

 • en persons ålder, kön eller modersmål
 • en byggnads egenskaper, såsom användningsändamål eller utrustning
 • ett område, såsom personens hemkommun eller den kommun där byggnaden är belägen.

Urvalet kan vara av engångskaraktär eller göras upprepade gånger enligt kundens behov. Endast sådana uppgifter om de sökta personerna eller byggnaderna som är väsentliga med tanke på användningsändamålet lämnas ut. I urvalstjänsterna erbjuder man även färdiga informationspaket av olika omfattning, som innehåller uppgifter om personer eller byggnader.

Vad avser man med uppdatering av kundregistret?

Personuppgifterna i kundens register uppdateras en gång med aktuella uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringen görs utifrån personbeteckningar. Om kundens register inte innehåller personbeteckningar kan man identifiera personerna i befolkningsdatasystemet på basis av namn och födelsedatum.

Register som uppdateras är till exempel

 • uppdatering av läroanstalternas studerandeuppgifter i standardformat
 • uppdatering av arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter
 • uppdatering av försäkringsbolagens uppgifter om ersättningsmottagare.

Andra uppdateringar än standarduppdateringar är till exempel uppdatering av adressuppgifter för att bjuda in en viss patient- eller undersökningsgrupp till ett uppföljningsbesök.

Gör så här

Användningen av tjänsten förutsätter ett datatillstånd (förvaltningsbeslut) beviljat av MDB och att den sökande organisationen förbinder sig till tillståndsvillkoren. Datatillstånd söker du i e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten

Du kan kontakta tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected].

Innehåll som ska lämnas ut i tjänsten

Handläggningstid och pris

Medias begäran om information i massform

Kontakta MDB:s kommunikation.

Se även

Övriga massplocknings- och uppdateringstjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 • Kommunernas urvalstjänst är en självbetjäningsapplikation som kommunerna kan använda för att hämta de personuppgifter som kommunen behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter, samt för att kontakta kommuninvånarna.
 • Med hjälp av ändringsdatatjänsten kan statliga eller kommunala myndigheter hålla sina register uppdaterade. Tjänsten lämpar sig framför allt för uppdatering av stora register som används dagligen. Med ändringsdatatjänsten uppdateras de ändringar som registrerats i befolkningsdatasystemet med bestämda intervaller.
 • Den privata sektorns informationstjänster gör det möjligt för privata företag och samfund att uppdatera sina kundregister med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppgifter till privata aktörer erbjuds via samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Andra användbara webbplatser

 • På webbplatsen Avoindata.fi finns heltäckande information om till exempel byggnads- och lägenhetsuppgifter.
 • Lantmäteriverket är officiell registeransvarig för fastighetsuppgifterna.
 • Tillståndsmyndigheten Findata.fi
 • Statistikcentralen är den officiella statistikmyndigheten i Finland. 

Andra

 

Finlands invånarantal 5 631 879