Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står.

Uppgifterna i systemet används i hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för organisering av val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan använda befolkningsdatasystemets uppgifter. I befolkningsdatasystemet lagras grundläggande identifierande uppgifter om personer och byggnader.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för att upprätthålla uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Registreringen av uppgifter grundar sig på kommunernas, medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar. Största delen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet fås direkt från myndigheter, till exempel skickar sjukhus uppgifter om personer som fötts och avlidit och församlingarna meddelar namn på barn som döpts direkt till befolkningsdatasystemet elektroniskt genom en informationsöverföring från det egna systemet. Utöver myndigheter kommer det också information från medborgare, det vanligaste sättet är genom en flyttanmälan som ifylls i samband med att man flyttar.

Personuppgifter som införs i befolkningsdatasystemet är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall.

Byggnadsuppgifter meddelas elektroniskt direkt från kommunen till befolkningsdatasystemet. Uppgifter som registreras om byggnader är bland annat byggnadsbeteckning, läge, ägare, våningsyta, utrustningsnivå och anslutningar till nät, användningssyfte samt datum för slutförande. Läs mer om byggnadsuppgifter.

Fastighetsuppgifter uppdateras via Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem (FDS) och dessa uppgifter omfattar bland annat fastighetsbeteckning, registreringsdatum och ägare.

 

Finlands invånarantal 5 626 476