Fastighets-, byggnads- och platsdatauppgifter

Befolkningsdatasystemet innefattar uppgifter om byggnader och lägenheter. Fastighetsuppgifter fås direkt från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. Befolkningsdatasystemets platsdatauppgifter kan utnyttjas mångsidigt.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsuppgifter fås direkt från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter

Befolkningsdatasystemet innefattar uppgifter om byggnader och lägenheter. Byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet kallas enligt internationell praxis ofta för byggnads- och lägenhetsregistret (BLR). Byggnadsuppgifterna uppdateras och granskas i nära samarbete med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifterna om byggnadsprojekt till befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar uppgifter om boende som gäller sambandet mellan personer och bostäder. I samarbete med kommunerna upprätthåller vi olika ändringar och reparationer av byggnadsuppgifterna samt uppgifter om adresser och röstningsområden.

Fastighetsregistermyndigheten, Lantmäteriverket och kommuner ansvarar för att byggnader hänförs till rätt fastighet.

Företags- och samfundsbeteckningar uppdateras till befolkningsdatasystemet regelbundet.

Permanent byggnadsbeteckning

Permanent byggnadsbeteckning identifierar byggnaden och är bestående under hela byggnadens livslängd. Beteckningen finns på fastighetsbeskattningsbeslut.

Formatet på permanenta byggnadsbeteckningen är följande:

10 tecken långt, innehåller 9 nummer, börjar alltid med siffran 1. I slutet på beteckningen hittar man ett kontrolltecken i form av en bokstav eller siffra. Exempel 100012345A

Beteckningen används som byggnadens primära identifierare mellan de olika samhälleliga systemen och överföringar mellan olika register och länkningar.

Platsdatauppgifter

Byggnadernas adresser och byggnadsbeteckningar samt mittpunktens koordinater i befolkningsdatasystemet bildar et över hela landet täckande adressystem.

Personer som är registrerade i befolkningsdatasystemet kan med fastighets- och byggnadsbeteckningen sammankopplas med byggnadens mittpunkt. Byggnader kan däremot sammankopplas med samhällets övriga grund- och administrativa register med hjälp av koordinater. Detta möjliggör mångsidig användning av olika tjänster som använder sig av platsdatauppgifter.

Alla uppgifter i befolkningsdatasystemet kan sättas ut på karta antingen som ett område eller som en punkt. Med hjälp av platsdatauppgifter kan man med hjälp av fastighetsbeteckningen placera ut alla dataenheter i olika administrativa områden eller -distrikt så som. land, landskap osv. Minsta registerenheten är fastighet. Administrativa gränser kan sammankopplas fritt och sedan bilda nya områden, så som arbetsområde, sjukvårdsdistrikt osv.

Befolkningsdatasystemets uppgifter används i stor sträckning i olika geografiska informationstjänster: räddningsväsendet, planeringsverksamhet, miljöutredningar, statistiken, i riskanalyser över översvämningsområden, marknadsundersökningar, trafikplanering, i planeringen och byggandet av kommunikationssystemen, i polisens funktioner, utredningar över trafikbuller, i kartor som beskriver markanvändning, forskning av migrationsströmmar osv.

Uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är bland annat:

Länkar som beror ärendet

Lantmäteriverket
Statistikcentralen