Vad är digital säkerhet?

Syftet med digital säkerhet, eller digisäkerhet, är att säkerställa att den digitala verksamhetsmiljön är tillförlitlig, säker och tillgänglig. Detta förutsätter att olika aktörer kan förbereda sig på hot mot den digitala verksamhetsmiljön, att de tål störningssituationer och kan återhämta sig från dem så bra och snabbt som möjligt. Även tryggandet av vardagens funktioner kräver omfattande samarbete, delade verksamhetsmodeller och en vilja att utveckla dem.

Områdena för genomförande av digital säkerhet sträcker sig också utanför den digitala världen. Digital säkerhet är alltså inte en helhet som är separat från organisationens eller samhällets övriga funktioner, utan en väsentlig del av all verksamhet. På samma sätt är den en del av allas vår vardag och syns som störningsfrihet i kommunikationen, uträttandet av ärenden och annan verksamhet i den digitala världen.

De centrala genomförandeområdena för digital säkerhet är ledning och riskhantering, kontinuitetshantering, cybersäkerhet, dataskydd och informationssäkerhet. Mer information om dessa finns i texten under bilden.

Genomförandeområden för digital säkerhet

Digital säkerhet kan definieras utifrån många olika utgångspunkter. Fem centrala genomförandeområden är nödvändiga för att säkerställa en heltäckande digital säkerhet. Dessa är ledning och riskhantering, kontinuitetshantering, cybersäkerhet, dataskydd och informationssäkerhet.

Vad innebär en digital verksamhetsmiljö?

Vårt samhälle har digitaliserats i snabb takt. Nästan all vår information och våra meddelanden förmedlas i digitala nätverk och plattformar. Det samlas information om oss alla i den offentliga förvaltningens och företagens elektroniska tjänster. Med digital verksamhetsmiljö avses alla de informationssystem där information behandlas på olika sätt med hjälp av program, enheter eller nätverk.

Exempel på digitala verksamhetsmiljöer är snabbmeddelandetjänster, bank- och betaltjänster, webbinlärningsmiljöer, plattformar för sociala medier och produktionsstyrningssystem.  Utöver elektriska apparater och system omfattar den digitala verksamhetsmiljön de människor som använder dem och deras verksamhet.

Mer information

Denna definition av digital säkerhet grundar sig på OECD:s definition (pdf på finska) och statsrådets principbeslut (pdf). Närmare definitioner för olika termer och för hanteringen av den digitala säkerheten hittar du i VAHTI-riskhanteringsordlistan (pdf).