Befolkningsdatasystemets användarregister

Användarregistret förs för behandling av uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet, det vill säga för personer och organisationer som har användarrätt till befolkningsdatasystemet. Ett ex-empel är VTJkysely, som är befolkningsdatasystemets söktjänst. VTJkysely är en webbläsarbaserad tjänst där man kan söka uppdaterade person-, byggnads- eller lägenhetsuppgifter från befolk-ningsdatasystemet.