Registrering i Finland av ett barn som fötts utomlands 

Anmäl ditt barn som fötts utomlands till oss så att vi kan registrera barnet i befolkningsdatasystemet. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

A) Finska medborgare 

Ditt barn som fötts utomlands får i samband med registreringen en personbeteckning, om barnet får finskt medborgarskap på grundval av födelsen. Ditt barn förvärvar finskt medborgarskap vid födelsen, om  

 • modern som fött barnet är finsk medborgare  
 • barnets far är finsk medborgare och föräldrarna är gifta med varandra. 

Om endast barnets far är finsk medborgare och föräldrarna inte är gifta med varandra, får barnet inte automatiskt finskt medborgarskap även om faderskapet har fastställts. För att ditt barn ska bli finsk medborgare måste du göra en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket

Om barnet har två mödrar och endast den mor som inte har fött barnet är finsk medborgare, får ditt barn inte automatiskt finskt medborgarskap även om moderskapet har fastställts. För att ditt barn ska bli finsk medborgare måste du göra en medborgarskapsanmälan till Migrationsverket

Andra medborgarskap läggs inte till automatiskt om de inte framgår direkt av födelseattesten. Läs mer om att lägga till andra medborgarskap. 

B) Medborgare i annat land 

Ett barn som fötts utomlands kan ges en finsk personbeteckning endast om barnet bor i Finland och förutsättningarna för registrering uppfylls. Läs mer om hur man får personbeteckning och om registrering. 

Om ditt barn är fött och bor utomlands kan vi registrera barnet i befolkningsdatasystemet. Då ges barnet dock ingen finsk personbeteckning och barnet hittas inte i befolkningsdatasystemet annat än i dina uppgifter. Personbeteckningen ges först om personen flyttar till Finland. 

 

Nödvändiga handlingar 

 • födelseattesten
 • eventuella handlingar som gäller fastställande av föräldraskapet
 • vid behov översättningar av intygen, eller en bilaga enligt artikel 39 i Bryssel II a-förordningen till beslut om vårdnad inom EU

Kom ihåg att ta reda på om handlingen måste legaliseras. Åtminstone ett beslut och vissa länders befolkningsregisterutdrag måste legaliseras. Legaliseringssättet beror på vilket land som utfärdat handlingen. 

Observera också att vi endast kan godkänna handlingar på finska, svenska eller engelska. Handlingar på andra språk måste du låta översätta. Läs anvisningarna om legalisering och översättning av handlingar. 

Hur registrerar vi i Finland vårdnaden om ett barn som fötts utomlands

Gör så här 

1. Fyll i anmälningsblanketten för uppgifter om barn som fötts utomlands.   

Anmälan om ett barn som fötts utomlands

 

2. Ta reda på om den ursprungliga barnets födelseattest eller handlingarna som gäller fastställande av föräldraskap ska legaliseras eller översättas.     

 • Intyget ska visas upp antingen i original eller som bestyrkt kopia
  • Om det krävs legalisering av din handling ska kopian begäras av den legaliserade handlingen. Därefter ska även kopian legaliseras.
  • En bestyrkt kopia kan ges antingen av notarius publicus eller av samma myndighet som utfärdat den ursprungliga handlingen

 

3. Lämna in dokumenten så här:
A) Via en finsk beskickning 

 • Om du är finsk medborgare eller utländsk medborgare som är varaktigt bosatt i Finland
 • I annat fall kan du fråga beskickningen om det är möjligt att lämna in dokumenten via dem.

B) Per post

 • Skicka blanketten och dokumenten till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

C)    Genom att ta med till vårt serviceställe

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.
 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Pris

Avgiftsfri

Så här får du dokumentet:

Du får en notifikation om registreringen när dina uppgifter har sparats.

Du får notifikationen som krypterad e-post till den e-postadress du uppgett när dina uppgifter har sparats. Om du använder Suomi.fi-meddelanden, får du notifikationen dit istället för e-posten. Om du varken har tillgång till Suomi.fi-meddelanden eller använder e-post, får du informationen per brevpost.  

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. 

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om den uppgift du uppgett inte kan registreras i befolkningsdatasystemet, skickar vi ett beslut i ärendet till dig. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

Vanliga frågor

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands