Legalisering av utländska handlingar

En utländsk handling som lämnas in till oss ska legaliseras, om det inte är fråga om en allmän handling som utfärdats av ett EU-land eller ett intyg som utfärdats av ett nordiskt land. Genom legaliseringen säkerställs att den som utfärdat handlingen har rätt att utfärda den. Legaliseringen sker i allmänhet i den stat där handlingen är utfärdad.   

Du kan skicka oss handlingen i original eller en tillförlitligt bestyrkt kopia. Observera att vi endast kan godkänna handlingar på finska, svenska eller engelska. Handlingar på andra språk måste du låta översätta.

Vilket land har beviljat din handling?

Varför ska handlingar legaliseras?

Legaliseringen av handlingar anknyter till ditt rättsskydd. Genom legaliseringen säkerställs att den som utfärdat handlingen enligt landets lagar har rätt att utfärda handlingen i fråga. Genom legaliseringen säkerställs också att vi registrerar tillförlitliga uppgifter i befolkningsdatasystemet. I fråga om till exempel vigselintyg är det viktigt att den person som fungerat som vigselförrättare har rätt att viga enligt lagarna i landet i fråga.  

Vad innebär legalisering i praktiken?

I praktiken kan legaliseringen vara en stämpel på en handling eller en separat sida som bifogas en handling.

Vad är en tillförlitligt bestyrkt kopia och var får jag den?

Den handling som visas upp för oss ska vara i original eller en tillförlitligt bestyrkt kopia. En tillförlitligt bestyrkt kopia innebär att den myndighet som utfärdat handlingen själv har bestyrkt kopian. Alternativt kan även notarius publicus i samma stat intyga att kopian av legaliserat handlingen är riktig.  

Om du inte lämnar in handlingen i original, skaffa en kopia så här: 

 1. Legalisera den ursprungliga handlingen. 
 2. Skaffa en bestyrkt kopia av den legaliserade ursprungliga handlingen.  
 3. Legalisera även kopian. En kopia som bestyrkts av en finsk beskickning behöver inte legaliseras separat.

Hur kan jag låta översätta en handling?

Vi kan godkänna handlingar på finska, svenska eller engelska. Handlingar på andra språk ska översättas till något av de ovan nämnda språken. 

Handlingen kan översättas på olika sätt:  

 • Av en finländsk auktoriserad translator, som du hittar tilläggsinformation om på Utbildningsstyrelsens webbsidor. Översättningen behöver inte legaliseras. 
 • Av en auktoriserad translator i ett annat EU-land. Översättningen behöver inte legaliseras.  
 • Till en allmän handling som utfärdas av en EU-medlemsstat kan bifogas ett standardformulär som används som översättningshjälp. Du kan fråga mer om standardformuläret av myndigheterna i den stat där du skaffar intyget. Standardformuläret behöver inte legaliseras.  
 • Av en annan översättare. Då måste översättningen legaliseras.

 

Vad händer om jag inte kan få en legaliserad handling?

Du behöver inte nödvändigtvis visa upp en legaliserad handling om du har flyktingstatus eller om din handling har utfärdats i Somalia, Jemen, Libyen, Pakistan eller Afghanistan.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands
 

Finlands invånarantal 5 629 720