Registret över förmyndarskapsärenden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges uppgifter bland annat i form av intyg, av vilka framgår om en intressebevakare har förordnats för en person eller om personens handlingsbehörighet har begränsats.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

Finlands invånarantal 5 626 442