Intressebevakare, nu kan du skicka in följande formulär med bilagor enkelt och säkert med hjälp av onlineformuläret: egendomsförteckning | årsredovisning | slutredovisning

Slutredovisning när intressebevakningen upphör  

Denna sida är avsedd för intressebevakare för en myndig huvudman. Läs på våra olika sidor hur du gör en slutredovisning som intressebevakare för en minderårig eller som intressebevakningsfullmäktig.   

Som intressebevakare upprättar du en slutredovisning när intressebevakningen upphör. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid för vilken en årsredovisning ännu inte har lämnats in. Lämna in slutredovisningen till oss inom två månader efter redovisningsperiodens utgång.  

Läs mer om olika situationer då intressebevakningen upphör.

 

Centrala begrepp

Gör så här

1. Upprätta slutredovisningen på samma sätt som årsredovisningen. 

Redovisningsperioden för slutredovisningen är tiden mellan den 1 januari och intressebevakningens slutdatum. Gör en slutredovisning för den tid för vilken du ännu inte har gjort en årsredovisning. Du kan också kombinera föregående årsredovisning med slutredovisningen om intressebevakningen har upphört senast 31 mars.  

 1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 

 2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 

 3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Anvisningar för att fylla i slutredovisningen (myndig huvudman) 

Slutredovisningsblankett (myndig huvudman)

Kom ihåg: 

 • Bifoga endast kopior av nödvändiga verifikat till slutredovisningen, inte originalversioner. 
 • Ange i slutredovisningen kontaktuppgifterna för den person till vilken vi kan skicka en kopia av slutredovisningen (till exempel din huvudmans nya intressebevakare eller huvudmannen själv). 
 • Om intressebevakningen upphör i och med att din huvudman avlider, ska du i slutredovisningen ange kontaktuppgifter till en delägare i din huvudmans dödsbo. Om du själv är delägare i dödsboet, meddela någon annan delägares kontaktuppgifter. Du behöver inte skicka bouppteckningsinstrumentet till oss som bilaga till slutredovisningen. 

2. Lämna in slutredovisning jämte bilagor till oss inom två månader från redovisningsperiodens utgång.  

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg.

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Skicka dokument via webblankett

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Lämna in årsredovisning jämte bilagor som kopior till vårt serviceställe närmast din huvudmans hemort. Observera att vi inte längre tar emot mappar.

Skickade du redan slutredovisningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


3. Överlåt huvudmannens egendom som du förvaltat.  

Om din huvudman får en ny intressebevakare ska du överlåta egendomen till honom eller henne. Om intressebevakningen upphör helt, överlåt egendomen till din huvudman. Om intressebevakningen upphör när din huvudman avlider, överlåt egendomen till dödsboet.

Kom ihåg att mottagaren av egendomen har rätt att se alla verifikat och handlingar som hänför sig till årsredovisningarna och slutredovisningen. Förvara dock originalverifikaten och handlingarna själv. 


4. Vi granskar slutredovisningen och återlämnar den till dig.  

Vi kan också ge en anmärkning om tidigare årsredovisningar i samband med granskningen av slutredovisningen. Beroende på situationen skickar vi också information om den granskade slutredovisningen till en av dödsbodelägarna, din huvudmans nya intressebevakare eller huvudmannen själv. 


5. Spara de handlingar som samlats under intressebevakningen i tre år efter att ditt uppdrag upphört. 

Du är skyldig att förvara alla handlingar som uppkommit under intressebevakningen. Inte ens efter tre år får du förstöra handlingarna, utan du måste överlåta dem antingen till en delägare i dödsboet, din huvudmans nya intressebevakare eller till din huvudman. 


Se även

Läs vanliga frågor om intressebevakningens ekonomiska ärenden.

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

Intressebevakarens arvode och kostnadsersättningar 

Pris

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år. 

Vi tar inte ut någon kontrollavgift om din huvudmans nettoinkomster understiger 8 147 euro per år. 

Om intressebevakningen har upphört i och med din huvudmans död, skickar vi en kontrollavgift till en av dödsboets delägare. Om dödsboets medel redan har skiftats, svarar dödsboet tillsammans för betalningen av kontrollavgiften.

Bruttotillgångar: 

 • 0–34 000 €, kontrollavgift 52 € 
 • 34 001–67 000 €, kontrollavgift 97 € 
 • 67 001–135 000 €, kontrollavgift 146 € 
 • 135 001–336 000 €, kontrollavgift 240 € 
 • 336 001–840 000 €, kontrollavgift 354 € 
 • över 840 001 €, kontrollavgift 454 € 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 2 månader. 

Vi behandlar års- och slutredovisningarna i den ordning de inkommit. Handläggningstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

 

Finlands invånarantal 5 631 050