Information till fullmaktsgivarens närstående och anvisningar för problemsituationer 

En intressebevakningsfullmakt görs för den händelse att man i framtiden inte längre kan sköta sina egna ärenden. Ofta ger fullmaktsgivaren fullmakten till sina familjemedlemmar. Som fullmäktig kan dock vilken privatperson som helst utses, så din närstående har också kunnat ge en utomstående fullmakt att sköta uppdraget. 

Observera följande om din närstående har gjort en intressebevakningsfullmakt: 

  • Den som din närstående har gett fullmakt att agera som intressebevakningsfullmäktig är skyldig att hemlighålla de uppgifter som hen får om fullmaktsgivaren i sitt uppdrag. Hen kan alltså inte berätta för fullmaktsgivarens närmaste krets om alla ärenden som gäller uppdraget, förutom om fullmaktsgivaren har gett ett särskilt samtycke till det. 
  • En fullmäktig kan agera och företräda sin fullmaktsgivare i de ärenden som har fastställts i intressebevakningsfullmakten. 
  • Av intressebevakningsfullmakten framgår fullmäktigens rapporteringsskyldigheter, såsom skyldigheten att lämna årsredovisning eller slutredovisning. Alla fullmäktiga är skyldiga att ge oss en egendomsförteckning när fullmakten har fastställts. 

Min närstående har bett mig bli intressebevakningsfullmäktig. Vad är det jag förbinder mig till? 

Läs mer om fullmäktigens uppgifter. 

Frågar man efter min åsikt som närstående till fullmaktsgivaren när fullmakten ska fastställas? 

Vi frågar i regel efter fullmaktsgivarens och dennes makes åsikt (samråd) innan vi beslutar om fastställande av en intressebevakningsfullmakt.  

Efter behov kan vi också be andra närstående till fullmaktsgivaren om deras åsikter. Vår avsikt är att utreda om de känner till omständigheter som kan påverka fastställandet av fullmakten. Fastställandet av fullmakten förutsätter dock inte samtycke av närstående. 

Jag är missnöjd med intressebevakningsfullmäktigens agerande. Vad kan jag göra? 

Det kan uppstå avvikande åsikter mellan olika aktörer om hur fullmaktsgivarens ärenden ska skötas. Sådana situationer kan uppstå särskilt om alla parter inte känner till fullmäktigens uppdrag och roll tillräckligt väl. Även fullmäktigens tystnadsplikt kan orsaka misstro. Dessutom ska man beakta vilka uppdrag fullmaktsgivaren har förordnat fullmaktsgivaren i intressebevakningsfullmakten. 

I oklara situationer ska du först diskutera med fullmäktigen.  

Om ni inte löser ärendet genom diskussion kan du kontakta oss.  

Du kan också lämna in ett klagomål till oss över fullmäktigens agerande, där du berättar och motiverar varför du anser att fullmäktigen inte har handlat korrekt. 

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 629 865