Så här sköter du uppdraget som intressebevakningsfullmäktig

Som intressebevakningsfullmäktig/fullmäktig är din primära uppgift att bevaka fullmaktsgivarens rättigheter och sköta hens angelägenheter – allt för fullmaktsgivarens bästa. Om situationen tillåter måste du alltid be om din fullmaktsgivares åsikt när du fattar viktiga beslut. Detta förutsätts dock endast om det är möjligt att utreda fullmaktsgivarens åsikt utan betydande svårigheter och fullmaktsgivaren förstår sakens innebörd. Som fullmäktig ska du hålla fullmaktsgivarens pengar och övriga tillgångar åtskilda från dina egna medel. 

Vilka uppgifter sköter en intressebevakningsfullmäktig? 

Fullmäktigens uppgifter framgår av intressebevakningsfullmakten. Dessutom har fullmaktsgivaren kunnat ge dig närmare instruktioner om skötseln av dina angelägenheter.

Fullmäktig, skickar du oss egendomsförtecking eller årsredovisning? Nu kan du enkelt och säkert lämna in det med bilagor via onlineformuläret.

Uträttande av ärenden i digitala tjänster som intressebevakningsfullmäktig | Om du har rätt att sköta ekonomiska ärenden i intressebevakningsfullmakten kan du uträtta ärenden för din fullmaktsgivare till exempel i Skatteförvaltningens och Traficoms digitala tjänster och i andra tjänster som kontrollerar rätten att uträtta ärenden med Suomi.fi-fullmakter. 

Läs mer: Att uträtta ärenden för en person som har gjort en intressebevakningsfullmakt

Hur ska jag rapportera om mitt handlande som intressebevakningsfullmäktig? 

När kan jag inte vara intressebevakningsfullmäktig?

Intressebevakningsfullmäktiges arvode och kostnader

Fullmaktsgivaren kan bestämma om fullmäktigens arvode och kostnadsersättning i fullmakten eller i en separat anvisning. Det är dock inte obligatoriskt att skriva in dem i fullmakten, utan du och fullmaktsgivaren kan komma överens om dem sinsemellan. Även om ni inte skulle ha kommit överens om saken separat har du som fullmäktig rätt att få ersättning ur fullmaktsgivarens medel för sådana kostnader som orsakats av uppdraget. Dessutom har du rätt till ett skäligt arvode, vars storlek bestäms av uppgiftens art och omfattning. 

Vi kan inte ge exakta eller fallspecifika anvisningar om arvodets storlek. Justitieministeriets anvisning om intressebevakararvode enligt lagen om förmyndarverksamhet kan inte heller direkt tillämpas på en intressebevakningsfullmäktigs arvode. Arvodets storlek kan komma att granskas av myndigheten till exempel i samband med revisionen eller en anmälan om fullmäktigens agerande till myndigheten. 

Intressebevakningsfullmäktiges tystnadsplikt

Som fullmäktig får du i regel inte avslöja uppgifter som du fått i ditt uppdrag och som är sekretessbelagda för att skydda din fullmaktsgivares ekonomiska intressen eller integritet. Din fullmaktsgivare har dock i fullmakten kunnat ge dig rätt att avvika från tystnadsplikten. 

När intressebevakningsfullmakten upphör 

En fullmakt kan upphöra av olika skäl. Läs mer om vad du ska göra efter att fullmakten har upphört att gälla.

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 634 472