Intressebevakaren behöver tillstånd 

Som intressebevakare behöver du tillstånd av oss när du handlar för din huvudmans räkning i ärenden som är viktiga för hen. Dessa är listade nedan. 

Ansök om tillstånd på förhand. Du kan göra en ansökan när du redan känner till detaljerna i den planerade åtgärden och kan bifoga ett utkastdokument till din ansökan. 

Kontrollera dock innan du ansöker om tillstånd att du kan representera din huvudman i den planerade åtgärden, dvs. att du inte är jävig.  

Gör så här 

1. Ta reda på om du behöver tillstånd för åtgärden.  

I listan nedan ser du vilka åtgärder som kräver tillstånd och i vilka situationer. 

2. Kontrollera att du inte är jävig att representera din huvudman i den åtgärd du planerar. 

Du är till exempel jävig om du själv eller någon i din närmaste krets är part i ett köp eller arvskifte. Då måste du ansöka om en ställföreträdare hos oss. Därefter ansöker ställföreträdaren som vi förordnat om tillstånd för åtgärden hos oss.  

3. Ta reda på din 15 år fyllda huvudmans åsikt om den planerade åtgärden. 

Som intressebevakare är det din uppgift att kontakta din huvudman och utreda hens åsikt. Bifoga din huvudmans skriftliga åsikt till ansökan antingen på det reserverade stället i tillståndsansökan eller på en separat samtyckesblankett

 4. Gör en tillståndsansökan.

Du kan ansöka om tillstånd i Intressebevakningens e-tjänst. Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna använda tjänsten.  

Gå till Intressebevakningens e-tjänst

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet? 

Fyll i tillståndsansökan. Berätta konkret vilken åtgärd du tänker göra och motivera varför det ligger i din huvudmans intresse. Ladda ner blanketten innan du börjar fylla i den.

Kontrollera i listan ovan vilka bilagor din planerade åtgärd kräver. Bifoga dem till din ansökan och lämna in alla dokument samtidigt så att handläggningen av din ansökan går snabbare. 

Lämna in den undertecknade ansökan jämte bilagor till oss

  • per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors
  • genom att föra dem till postlådan på vårt närmaste serviceställe

Ska du lämna in en skogsvårdsplan för godkännande?

Fyll i tillståndsansökan och se till att ha skogsvårdsplanen och eventuella bilagor färdiga och bifoga dessa till den elektroniska blanketten.

 

Gå till den elektroniska blanketten

Pris 

Från 1.1.2024 priset för beslut om fastställande av tillståndsbeslut och plan för egendomsförvaltning är 212 €/beslut.

Priset för ett beslut gällande avvittring av egendom och arvskifte fastställs enligt värdet av den nettoförmögenhet som fördelas.

Då den nettoförmögenhet som delas är

högst 85 000 euro, är priset 212 euro

85 001–170 000 euro, är priset 372 euro

över 170 001 euro, är priset 510 euro.

Om tillstånd behövs i ärenden som gäller dödsboets egendom, svarar dödsboet i det fallet även för betalningen av avgiften. 

 

Från 1.1.2023 priset för beslut om fastställande av tillståndsbeslut och plan för egendomsförvaltning är 184 €/beslut.

Priset för ett beslut gällande avvittring av egendom och arvskifte fastställs enligt värdet av den nettoförmögenhet som fördelas.

Då den nettoförmögenhet som delas är

högst 85 000 euro, är priset 184 euro

85 001–170 000 euro, är priset 324 euro

över 170 001 euro, är priset 444 euro.

Om tillstånd behövs i ärenden som gäller dödsboets egendom, svarar dödsboet i det fallet även för betalningen av avgiften. 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden beror på tillståndsärendets karaktär och innehåll:  

  • försäljningstillstånd cirka 1–2 månader 
  • tillstånd för avvittring och arvskifte cirka 4–6 månader  
  • övriga tillstånd cirka 2–3 månader. 

I enskilda fall kan handläggningstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden blir längre om anmälan inte har alla nödvändiga utredningar. 

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. 

6. Vi handlägger din ansökan. Vänta på vårt beslut.  

Vi handlägger din ansökan och kontrollerar att den planerade åtgärden är i din huvudmans intresse. 

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller andra dokument gör vi en elektronisk begäran om komplettering via tjänsten Suomi.fi-meddelanden, per e-post, med brev per post eller per telefon. 

7. Du får ett beslut. 

Du får tillståndsbeslutet antingen per post, Suomi.fi-meddelanden eller e-post om du har gett oss separat tillstånd till det i ansökan. 

8. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.  

Anvisningar för detta bifogas beslutet. 

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 634 472