Intressebevakaren behöver tillstånd 

Som intressebevakare behöver du tillstånd av oss när du handlar för din huvudmans räkning i ärenden som är viktiga för hen. Dessa är listade nedan. 

Ansök om tillstånd på förhand. Du kan göra en ansökan när du redan känner till detaljerna i den planerade åtgärden och kan bifoga ett utkastdokument till din ansökan. 

Kontrollera dock innan du ansöker om tillstånd att du kan representera din huvudman i den planerade åtgärden, dvs. att du inte är jävig.  

Gör så här 

1. Ta reda på om du behöver tillstånd för åtgärden.  

I listan nedan ser du vilka åtgärder som kräver tillstånd och i vilka situationer. 

2. Kontrollera att du inte är jävig att representera din huvudman i den åtgärd du planerar. 

Du är till exempel jävig om du själv eller någon i din närmaste krets är part i ett köp eller arvskifte. Då måste du ansöka om en ställföreträdare hos oss. Därefter ansöker ställföreträdaren som vi förordnat om tillstånd för åtgärden hos oss.  

3. Ta reda på din 15 år fyllda huvudmans åsikt om den planerade åtgärden. 

Som intressebevakare är det din uppgift att kontakta din huvudman och utreda hens åsikt. Bifoga din huvudmans skriftliga åsikt till ansökan antingen på det reserverade stället i tillståndsansökan eller på en separat samtyckesblankett

4.Gör en tillståndsansökan. 

Fyll i tillståndsansökan. Berätta konkret vilken åtgärd du tänker göra och motivera varför den är i din huvudmans intresse. Ladda ner blanketten innan du börjar fylla i den. 

Kontrollera i listan ovan vilka bilagor din planerade åtgärd kräver. Bifoga dem till din ansökan. 

Om du skickar dokumenten per e-post ska du lägga till varje dokument som en egen fil, inte som enskilda sidor. De ska också vara lättlästa (t.ex. pdf). Undvik också för stora dokument: Skanna till exempel inte in alla dokument i samma fil. 

5. Lämna in den undertecknade och skannade ansökan jämte bilagor till oss.  

Du kan lämna in dem till oss 

 • per e-post 
 • per brev till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors. 
 • genom att lämna dem till postlådan på vårt närmaste serviceställe.  

Handläggningen av din ansökan går snabbare om du lämnar in alla nödvändiga dokument samtidigt. En lista över varje dokument som krävs finns under punkt 1 vid den åtgärd du planerar.  

Pris 

Priset för beslut om fastställande av tillståndsbeslut och plan för egendomsförvaltning är 184 €/beslut. 

Priset för ett beslut gällande avvittring av egendom och arvskifte fastställs enligt värdet av den nettoförmögenhet som fördelas. 

Då den nettoförmögenhet som delas är 

 • högst 85 000 euro, är priset 184 euro 
 • 85 001–170 000 euro, är priset 324 euro 
 • över 170 001 euro, är priset 444 euro. 

Om tillstånd behövs i ärenden som gäller dödsboets egendom, svarar dödsboet i det fallet även för betalningen av avgiften. 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden beror på tillståndsärendets karaktär och innehåll:  

 • försäljningstillstånd cirka 1–2 månader 
 • tillstånd för avvittring och arvskifte cirka 4–6 månader  
 • övriga tillstånd cirka 2–3 månader. 

I enskilda fall kan handläggningstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden blir längre om anmälan inte har alla nödvändiga utredningar. 

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. 

6. Vi handlägger din ansökan. Vänta på vårt beslut.  

Vi handlägger din ansökan och kontrollerar att den planerade åtgärden är i din huvudmans intresse. 

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller andra dokument gör vi en elektronisk begäran om komplettering via tjänsten Suomi.fi-meddelanden, per e-post, med brev per post eller per telefon. 

7. Vi skickar beslutet till dig. 

Vi skickar tillståndsbeslutet till dig antingen per post eller e-post om du har gett oss separat tillstånd till det i ansökan. 

8. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.  

Anvisningar för detta bifogas beslutet. 

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.