Så här anmäler du en person som behöver intressebevakning 

Du kan göra en anmälan om en person du anser behöver intressebevakning. Anmälan förutsätter att personen på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annat motsvarade skäl inte kan sköta sina ärenden själv och hens ärenden inte kan skötas på behörigt sätt med lättare alternativ än intressebevakning. Du kan göra en anmälan trots sekretessbestämmelserna.  

Intressebevakaren kan enligt förordnandet sköta 

 • en annans persons egendom och ekonomiska ärenden tills vidare 
 • en annan persons egendom och ekonomiska ärenden endast för en viss tid, till exempel två år 
 • endast ett enskilt uppdrag, såsom försäljning av en fastighet eller arvskifte. 

Även om intressebevakaren förordnas att sköta egendom och ekonomiska ärenden måste hen också se till att huvudmannen får ändamålsenlig vård och omvårdnad. Om sedvanlig intressebevakning inte räcker till för att trygga till exempel ändamålsenlig vård och lämpligt boende kan intressebevakaren förordnas att företräda huvudmannen även i ett ärende som gäller dennes person, dvs. till exempel besluta om vården. Detta är endast möjligt om personen inte själv förstår ärendet.  

Du kan föreslå en privatperson som intressebevakare, till exempel en släkting till personen för anmälan, eller annan närstående person, om hen samtycker och överenskommer till uppdraget. Intressebevakaren kan också vara en allmän intressebevakare som sköter flera personers ekonomiska ärenden. 

Kom ihåg att  

 • intressebevakaren årligen ger oss en redovisning så att vi kan följa upp intressebevakarens verksamhet 
 • intressebevakaren har rätt att få ett skäligt arvode och ersättning för kostnaderna för uppdraget 
 • intressebevakaren inte får berätta om sin huvudmans angelägenheter för andra utan huvudmannens tillstånd. 

Läs mer om intressebevakarens uppgifter.

Gör så här  

1. Ta reda på om personens ärenden kan skötas med lättare alternativ än intressebevakning. Det är ingen snabb process att förordna en intressebevakare.  

2. Om de lättare alternativen inte är aktuella ska du så bra som möjligt fylla i anmälan om en person som behöver intressebevakning. Det gör inget även om du inte känner till svaren på alla punkter i blanketten.  

 • Kom dock ihåg att motivera varför personen i anmälan behöver en intressebevakare. Observera att enbart sjukdom eller boende i servicehus inte är tillräckliga motiveringar om personens ärenden i övrigt sköts på ett behörigt sätt.  

 • Det är bra om du kan uppge kontaktuppgifterna till den behandlande läkaren i anmälan så noggrant som möjligt så att vi kan be om ett läkarutlåtande.  

 • Ta också ställning till vem som kan bli intressebevakare. Om du föreslår en privatperson ska du först diskutera saken med personen.  

Gör anmälan med vår webblankett

Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att använda webblanketten.

Anmälan gjord av en privatpersonen:

Webblankett för anmälan om att en person är i behov av intressebevakning

Anmälan gjord av en yrkesutbildad person:

Webblankett för anmälan av en yrkesutbildad person om att en person är i behov av intressebevakning

Kan du inte uträtta ditt ärende på nätet?

 1. Fyll i Anmälan om att en person är i behov av intressebevakning (pdf)

 2. Skicka anmälan till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors.

Du påskyndar handläggningen av ärendet om du samtidigt kan lämna in följande dokument: 

3. Vi handlägger din anmälan och utreder om personen i anmälan behöver intressebevakning.  

 • Om vi anser att intressebevakning är nödvändig ansöker vi om detta hos tingsrätten. Tingsrätten avgör om en intressebevakare ska förordnas för personen i anmälan eller inte. Observera att du som anmälare inte informeras om hur behandlingen av ärendet framskrider. 

 • Om vi inte anser att intressebevakning är nödvändig informerar vi dig om saken. 

4. Tingsrätten avgör ärendet.  

 • Om tingsrätten förordnar en intressebevakare för personen i anmälan får hen och den intressebevakare som utsetts för henom uppgifter om ärendet. 

 • Om tingsrätten inte förordnar en intressebevakare får personen i anmälan uppgifter om ärendet. 

Pris 

Tjänsten är avgiftsfri för den som gör anmälan. Däremot är tjänsten i allmänhet avgiftsbelagd för personen i anmälan. 

 • Ansökan till tingsrätten som leder till förordnande av intressebevakare, 172 €/ansökan 
 • Ansökan till tingsrätten som leder till förordnande av intressebevakare och vars behandling förutsätter att våra arbetstagare är närvarande vid tingsrättens sammanträde, 344 €/ansökan  

Ingen avgift tas ut om nettoinkomsterna för personen i anmälan (inklusive olika sociala förmåner) understiger 8 147 euro per år. 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 6 månader. 

Vi behandlar ansökningar i den ordning de inkommit. Handläggningstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats. 

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 634 472