Skilsmässa som beviljats utomlands

En skilsmässa som beviljats utomlands kan registreras i Finlands befolkningsdatasystem efter anmälan. Till anmälan ska fogas ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller en annan handling som bestyrker skilsmässan samt kopior av passen.

Om ni har fått ett beslut om skilsmässa av en utländsk domstol kan uppgifterna om skilsmässan registreras också i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls personuppgifterna uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla uppgifter om en beviljad skilsmässa till Finlands befolkningsdatasystem.

En skilsmässa som beviljats utomlands kan antecknas befolkningsdatasystemet på basis av en utländsk handling, till exempel ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett utdrag ur befolkningsdatasystemet. Till domstolsbeslutet kan också fogas en bilaga enligt artikel 39 i Bryssel II a-förordningen, och då krävs ingen officiell översättning av beslutet.

När uppgifterna om skilsmässan har registrerats i befolkningsdatasystemet skickas till er ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket framgår bland annat skilsmässan och datum för den.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte antecknar de uppgifter du meddelat i befolkningsdatasystemet, får du ett beslut om detta. Du kan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära omprövning av beslutet gällande registeranteckningen inom 30 dagar från det att du delgivits beslutet. Till beslutet fogas anvisningar om hur du begär omprövning.

Finska medborgare som bor i Sverige

Sverige förmedlar uppgifter om en skilsmässa i tjänsteväg till Finlands befolkningsdatasystem. Om en person är både finsk och svensk medborgare betraktar Sverige personen endast som egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan.

Gör så här

  • Skicka handlingarna om skilsmässan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du är finsk medborgare kan du också skicka handlingarna till närmaste finska beskickning.
  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Läs mer om eventuella krav på legalisering och översättning av handlingen i anvisningen om legalisering.

Anvisning om legalisering av handlingarna

Anvisning för inlämning av utländska dokument

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden per telefon, eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit.

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post.

Vänligen fråga inte efter handläggningstiden via e-post eftersom det gör vår service överbelastad. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de inkommit. OBS! För tillfället svarar vi inte på förfrågningar gällande handläggningstiden.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI- 68601 Jakobstad, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar