Skilsmässa som beviljats utomlands 

Om du har fått ett lagakraftvunnet beslut om skilsmässa vid en utländsk domstol kan vi också registrera uppgiften om skilsmässa i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls personuppgifterna uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla uppgifter om en beviljad skilsmässa till Finlands befolkningsdatasystem. 

Som bilaga till anmälan behöver du en utländsk handling, såsom ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett utdrag ur befolkningsdatasystemet. Handlingen måste oftast översättas och legaliseras. Se vår anvisning om legalisering av handlingar.   

Finska medborgare bosatta i Sverige 

Svenska myndigheter skickar automatiskt uppgifter om skilsmässa till Finland när skilsmässan gäller en finsk medborgare. Om du emellertid är både finsk och svensk medborgare, betraktar Sverige dig endast som en egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan. 

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan.        

Beslut om skilsmässa som meddelats utomlands 

2. Ta reda på om de ursprungliga handlingarna om skilsmässa ska legaliseras eller översättas.     

Läs mer om legalisering av handlingar.

3.    Lämna in handlingarna till oss antingen via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

Eller boka tid till tjänsten Registrering av utlänningars personuppgifter på adressen www.dvv.fi/tidsbestallning. 

Vi kan inte godkänna skannade handlingar. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokument som behövs på vår webbplats.  

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.  

Nödvändiga handlingar:  

  • ifylld blankett för skilsmässa som beviljats utomlands     
  • lagakraftvunnet domstolsbeslut eller annan handling som styrker skilsmässan, legaliserat enligt behov, i original eller som bestyrkt kopia 
  • vid behov översättningar av intygen legaliserade enligt behov, eller en bilaga enligt artikel 39 i Bryssel II a-förordningen inom EU (original eller bestyrkt kopia). 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när din skilsmässa har registrerats. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

  • mån 9–15
  • tis–fre 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar