Partnerskap som registrerats utomlands 

Ett registrerat partnerskap kan i Finland ingås endast mellan två partner av samma kön. Om du har registrerat ditt partnerskap utomlands med en partner av annat kön kan vi inte registrera det i befolkningsdatasystemet som ett registrerat partnerskap. I vissa fall kan vi dock överväga om vi kan erkänna ert partnerskap som äktenskap. 

Om du har registrerat ditt partnerskap utomlands med en partner av samma kön kan vi också registrera ert partnerskap i Finlands befolkningsdatasystem. Då hålls dina personuppgifter uppdaterade. Samtidigt kan vi registrera ett efternamn som ändrats i samband med att det registrerade partnerskapet ingicks. 

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

Registrering av ett ändrat efternamn   

Vi kan också registrera ett efternamn som ändrats i samband med ingående av registrerat partnerskap. Det nya efternamnet ska framgå av antingen intyget över registrering av partnerskap eller identitetsbeviset.    

Om det nya efternamnet inte framgår av intyget eller identitetsbeviset kan vi under vissa förutsättningar också registrera ändringen av efternamnet på basis av din egen anmälan. Detta är möjligt om du bor i Finland eller är finsk medborgare. Det ändrade efternamnet kan också registreras på basis av ett separat intyg. Läs mer om namnändring utomlands.  

Finska medborgare bosatta i Sverige  

Svenska myndigheter förmedlar information om registrerat partnerskap till oss. Om du emellertid är både finsk och svensk medborgare, betraktar Sverige dig endast som en egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan. 

Gör så här  

1. Fyll i blanketten nedan.         

Anmälan om partnerskap som registrerats utomlands  

2. Ta reda på om den ursprungliga vigselintyget eller befolkningsregisterutdraget ska legaliseras eller översättas.     

 • Intyget ska visas upp antingen i original eller som bestyrkt kopia
  • Om det krävs legalisering av din handling ska kopian begäras av den legaliserade handlingen. Därefter ska även kopian legaliseras.
  • En bestyrkt kopia kan ges antingen av notarius publicus eller av samma myndighet som utfärdat den ursprungliga handlingen

 

3. Lämna in dokumenten så här:
A) Via en finsk beskickning 

 • Om du är finsk medborgare eller utländsk medborgare som är varaktigt bosatt i Finland
 • I annat fall kan du fråga beskickningen om det är möjligt att lämna in dokumenten via dem.

B) Per post

 • Skicka blanketten och dokumenten till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

C)    Genom att ta med till vårt serviceställe

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.
 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Pris 

Avgiftsfri 

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands