Arvsavsägelse vid utsökning

Lämna in ditt meddelande om arvsavsägelse till oss för deponering endast om du har skulder som utsöks och vill förhindra din andel i dödsboet för att betala dina skulder. När du har avsagt dig arvet innan utmätningsbeslutet och lämnat in meddelandet om arvsavsägelse till oss för deponering, får din arvs- eller testamentsrätt inte utmätas. 

Avsägelse av arv vid utsökning förutsätter följande:  

  • Du har inte tagit emot arvet. 

  • Du avstår från din rätt till hela arvet. Din andel i dödsboet går till de arvingar som träder i din ställe.  

  • Beslut om utmätning har ännu inte fattats. 

På vilka sätt kan jag förhindra utmätning av andel i dödsbo? 

Du kan avsäga dig arvet och förhindra utmätning av dödsboandelen på följande sätt: 

  1. Genom att visa utsökningsmyndigheten att du har avsagt dig arvet när arvlåtaren har varit vid liv. Du har alltså till exempel godkänt testamentet eller skriftligen meddelat arvlåtaren om arvsavsägelsen. 
  2. Genom att visa utsökningsmyndigheten att du efter arvlåtarens död har delgett dödsboet ett skriftligt meddelande om arvsavsägelse. 
  3. Genom att för utsökningsmyndigheten visa upp ett intyg över att du efter arvlåtarens död lämnat in meddelandet om arvsavsägelse för deponering hos MDB. 

Deponering av meddelandet om arvsavsägelse i MDB 

Om du inte kan handla på sätt 1 eller 2 kan du lämna in meddelandet om arvsavsägelse till oss för deponering. Lämna in den först när personen som du skulle få arvet av har avlidit. 

Du har deponerat meddelandet om arvsavsägelse den dag det anlände till oss.  

Om utmätningsbeslutet redan har fattats kan du inte längre förhindra utmätning av din andel i boet. 

Vi tar inte ställning till meddelandets innehåll eller giltighet.

Gör så här

  • Gör anmälan om arvsavsägelse skriftligt. Anmälan är fritt formulerad men måste innehålla tillräckligt med information om arvlåtaren. Anmälan kan inte registreras innan arvlåtaren har avlidit.
  • Blankett
  • Skicka en kopia av anmälan om avsägelse jämte den ifyllda ansökningsblanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Handlingarna kan skickas per post till ett serviceställe.
  • Efter att anmälan om avsägelse har sparats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du omedelbart meddela detta till dödsboets delägare och förvaltning.

Pris

Handlingsavgiften är 35 euro.

Vanliga frågor 

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse vid utsökning

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalken

Utsökningsbalken

Kontakta oss

Telefon

Kundstjänst per telefon betjänar på vardagar kl. 9-12

Telefonnummer 0295 537 000

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen