Arvsavsägelse

Arvingar och testamentstagare har rätt att avsäga sig rätten till arv. En förutsättning för avsägelsen är att arvingen inte har vidtagit sådana åtgärder som kan tolkas som att arvingen tagit emot arvet.

Detta behövs endast i sådana fall där man önskar skydd mot utmätningsbeslut fattat av utsökningsmyndigheten.

Gäldenärens rätt till arv eller testamente får inte utmätas om gäldenären efter att arvlåtaren avlidit lämnat in en anmälan om arvsavsägelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Efter det att beslut om utmätning har fattats, kan gäldenären inte avsäga sig rätten till arvet.

Det är inte obligatoriskt att anmäla avsägelsen av arvet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

  • Gör anmälan om arvsavsägelse skriftligt. Anmälan är fritt formulerad men måste innehålla tillräckligt med information om arvlåtaren. Anmälan kan inte registreras innan arvlåtaren har avlidit.
  • Skicka den ursprungliga anmälan om avsägelse jämte den ifyllda ansökningsblanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Handlingarna kan skickas per post till ett serviceställe.
  • Originalhandlingen returneras till dig efter att anmälan har sparats.
  • Efter att anmälan om avsägelse har sparats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du omedelbart meddela detta till dödsboets delägare och förvaltning.

Kontakta oss

Telefon

Kundstjänst per telefon betjänar på vardagar kl. 9-12

Telefonnummer 0295 537 000

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen

Pris

Handlingsavgiften är 35 euro (1.1.2022)

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalken

Utsökningsbalken

Vanliga frågor och svar