Rättshandlingar som kräver tillstånd inom intressebevakning

Som intressebevakare behöver du tillstånd till exempel för följande rättshandlingar som är av betydelse för din huvudman:

 • försäljning och köp av en bostad eller bostadsrätt
 • försäljning eller köp av en fastighet
 • avvittring/skiljning av egendom och arvskifte, om dödsboet inte har en skiftesman
 • pantsättning av egendom och låntagning.

Som intressebevakare behöver du även tillstånd för att köpa och sälja ett egnahemshus som ligger på en arrendetomt, samt för att ingå hyresavtal som varar längre än fem år, såsom arrendeavtal för åkermark. Du behöver tillstånd för försäljning av skog om det inte är fråga om försäljning enligt en tidigare godkänd skogsbruksplan.

Du behöver även tillstånd för avsägning av arv eller testamente och avsägning av andel i bo. Det krävs alltid tillstånd för att låna huvudmannens medel.

Också affärsverksamhet samt anskaffning av vissa placeringsobjekt kräver tillstånd. Du behöver dock inte tillstånd för anskaffning av vanliga placeringsobjekt såsom inhemska börsaktier eller börsaktier inom EES-området eller placeringsfondandelar, såvida det inte är fråga om en specialplaceringsfond.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse. Vi rekommenderar att du ansöker om tillstånd för rättshandlingar i förväg. Du behöver dock foga ett utkast gällande den planerade rättshandlingen till din tillståndsansökan. Detta betyder att en tillståndsansökan inte kan anhängiggöras för framtiden. Vi kan även godkänna en vidtagen rättshandling i efterskott, om den överensstämmer med din huvudmans intresse. En vidtagen rättshandling binder dock inte din huvudman utan tillstånd.

Mer information och nödvändiga bilagor finns på sidan det tillstånd du ansöker om:

Gör så här

 • Skicka den undertecknade och skannade ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per krypterad e-post eller post eller till närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Din tillståndsansökan behandlas i ett skriftligt förfarande. Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga handlingar och bilagor i samband med ansökan.
 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.
 • Motivera i din ansökan hur den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • När vi behandlar ansökan kontrollerar vi att den planerade rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse och inte orsakar ekonomisk skada för honom eller henne.
 • Du delges beslutet skriftligen.

Tillståndsansökan

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera med din huvudman om ärendet och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera om du behöver ett tillstånd för den planerade rättshandlingen.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Du behöver bifoga ett utkast av handlingen som du söker tillstånd för. Bilagorna kan vara kopior.
 • Kontrollera att du inte är i egenskap av intressebevakare jävig att utföra den planerade rättshandlingen. Om du själv eller en nära släkting är motparten i rättshandlingen, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

Pris

Priset för ett beslut gällande avvittring av egendom och arvskifte fastställs enligt den nettoförmögenhet som delas ut.

Då de nettoförmögenhet som delas ut är

• högst 85 000 euro, är priset 184 euro

• 85 001–170 000 euro, är priset 324 euro

• över 170 001 euro, är priset 444 euro.

Priset för övriga tillståndsbeslut och beslut gällande fastställande av en plan för egendomsförvaltning är 184 euro.

Handläggningstid

Vi strävar att handlägga tillståndsansökan för att sälja som brådskande. Annars den genomsnittliga handläggningstiden är två månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.                   

       

Centrala begrepp

Intressebevakare

En person som enligt beslut av tingsrätten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköter en annan persons ekonomiska angelägenheter. Vårdnadshavare till ett minderårigt barn är direkt enligt lagen sitt barns intressebevakare.

Allmän intressebevakare

En statlig tjänsteman som i tjänsten genomför ett intressebevakningsuppdrag.

Huvudman

Den person vars ekonomiska angelägenheter sköts av en intressebevakare.

Förmyndarmyndigheten

Förmyndarverksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Åtgärd

En rättshandling, till exempel handel med egendom, arvskifte, arrende, köp av bostad eller fastighet.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post