Rättshandlingar som kräver tillstånd

I enlighet med lagen om förmyndarverksamhet behöver intressebevakaren tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att utföra vissa rättshandlingar av betydelse för huvudmannen.

Tillräcklig tid bör reserveras för handläggningen av tillståndsärendet. Eventuella nödvändiga tilläggsutredningar påverkar också handläggningstiden.

MDBs tillståndsbeslut är avgiftsbelagda.

Rättshandlingen förbinder inte huvudmannen innan MDBs tillståndsbeslut har vunnit laga kraft.

Rättshandlingar som kräver tillstånd:

 • Överlåtelse/förvärv av fast egendom eller arrenderätt eller annan motsvarande nyttjanderätt
 • Pantsättning av egendom
 • Överlåtelse av nyttjanderätten till fast egendom eller arrenderätt eller annan motsvarande rätt för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig
 • Uppta lån eller ansvara för annans skuld
 • Börja idka näring för huvudmannens räkning
 • Bildande av eller anslutning till ett öppet bolag eller kommanditbolag
 • Arvsavsägelse och överlåtelse av huvudmannens arvdel
 • Avtal om samförvaltning av dödsbo
 • Avvittring eller åtskiljande av egendom eller arvskifte som förrättas utan sådan skiftesman som avses i ärvdabalken
 • Överlåtelse/förvärv av aktier eller andelar som berättigar till besittning av lägenhet eller en bostadsrättsbostad
 • Uthyrning av en lägenhet för längre tid än fem år eller för längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig
 • Försäljning av skog eller jordmaterial
 • Utlåning av huvudmannens pengar
 • Anskaffning av placeringsobjekt eller andelar i sammanslutningar
 • Godkännande av plan för egendomsförvaltningen
 • Samtycke till att öppna spärrkonto
 • Lyfta medel från spärrkonto/ändring av villkoren för spärrkonto/överföring av spärrkonto
 • Överta förvaltningen av en omyndigs arbetsinkomster

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista

Finlands invånarantal 5 544 407