Bevakning av en frånvarande persons eller en blivande egendomsägares intressen 

På den här sidan berättar vi när tingsrätten kan förordna en intressebevakare för en frånvarande person eller en person som först i framtiden kommer att äga en viss egendom. 

Bevakning av en frånvarande persons intressen  

Med en frånvarande person avses en person vars vistelseort inte är känd och inte kan utredas även om hen måste nås för att sköta ett visst ärende.  

Orsaken kan till exempel vara att hen har blivit delägare i ett dödsbo. Om personen inte kan anträffas kan en intressebevakare förordnas för henom som bevakar hens intresse i dödsboet. Om personen dessutom får egendom till exempel vid arvsskiftet kan intressebevakaren vid behov fatta beslut i anslutning till detta.

Tingsrätten kan förordna en intressebevakare för en frånvarande person om 

  • den avlidne har efterlämnat ett arv och arvingen eller testamentstagaren eller hens vistelseort inte är känd. 
  • den avlidne har efterlämnat ett arv och arvingen eller testamentstagaren inte kan bevaka sin rätt. 
  • det i andra fall är nödvändigt att bevaka en frånvarandes rätt eller förvalta dennes egendom. 

Bevakning av en blivande egendomsägares intressen 

I ett gåvobrev eller testamente kan egendom doneras till en person som inte kan sköta den själv vid den tidpunkten. Då behöver personen en intressebevakare som förordnats av tingsrätten för att förvalta egendomen i fråga. 

Donatorn eller testatorn kan också utse intressebevakaren i fråga i gåvobrevet eller testamentet. Till exempel kan en far- och morförälder som donerar egendom till sitt minderåriga barnbarn vilja att egendomen förvaltas av någon annan än den vårdnadshavare som fungerar som intressebevakare för den minderåriga. Även då beslutar tingsrätten på basis av ansökan om en ny intressebevakare behövs. 

Tingsrätten kan förordna den person som nämns i gåvobrevet eller testamentet till intressebevakare om 

  • det ligger i egendomsmottagarens intresse att egendomen förvaltas på detta sätt och 
  • donatorn har ett godtagbart skäl till att egendomen ska förvaltas av någon annan än en intressebevakare som mottagaren redan har. Om det kan antas att intressebevakarnas olika åsikter utnyttjandet av egendomen till förmån för huvudmannen, förordnar tingsrätten ingen ny intressebevakare. 

Lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) 

 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 635 667