Bevakning av en frånvarande persons eller en blivande egendomsägares intressen

Allt eftersom trafikförbindelser och elektroniska kommunikationsmedel har förbättrats har det blivit mer sällsynt att exempelvis en dödsbodelägares vistelseort förblir okänd eller att en part inte kan bevaka sina intressen på grund av långa avstånd. Om man till exempel inte känner till var en arvinge befinner sig, och inte lyckas ta reda på det, ska en intressebevakare förordnas att bevaka arvingens intresse i dödsboet. Bevakningen av en arvinges intresse förutsätter dessutom ofta att någon förvaltar den egendom som eventuellt ska tillfalla arvingen och som efter behov också kan fatta beslut om egendomen.

En intressebevakare ska förordnas en frånvarande person om

  • en avliden har efterlämnat ett arv och man inte vet om det finns arvingar eller testamentstagare eller var dessa vistas eller om arvingen eller testamentstagaren av någon annan orsak inte kan bevaka sin rätt
  • det i andra fall är nödvändigt att bevaka en frånvarandes rätt eller förvalta dennes egendom.

Intressebevakning som förordnas en frånvarande person är ett ärende som alltid ska avgöras av tingsrätten. När en intressebevakare behövs för att bevaka en frånvarande persons eller blivande ägares rätt i ett dödsbo, skall boutredningsmannen, en annan dödsboförvaltare, en skiftesman eller en bodelägare göra en ansökan hos tingsrätten om förordnande av en intressebevakare. Boutredningsmannen eller skiftesmannen kan också annars göra en ansökan, om det är nödvändigt för avvittringen eller arvskiftet att förordna en intressebevakare. Om en frånvarande persons angelägenheter av andra orsaker måste skötas kan ansökan göras även av den vars intresse eller rätt saken gäller. Förmyndarmyndigheten kan vid behov göra en ansökan till tingsrätten.

Förordnande av en intressebevakare kan behövas också om det i ett gåvobrev eller testamente har bestämts att egendom som tillfaller mottagaren ska förvaltas av någon annan än mottagarens intressebevakare. Exempelvis för en mor- eller farförälder som ger egendom till ett minderårigt barnbarn kan det vara viktig att egendomen så länge barnet är minderårigt förvaltas av en person som mor- eller farföräldern särskilt litar på. Då kan den som anvisats i gåvobrevet eller testamentet förordnas till intressebevakare.

En förutsättning för att den som anvisats i ett testamente eller ett gåvobrev förordnas till intressebevakare är att förvaltningen av egendomen på det sättet är förenligt med mottagarens intresse. Om den som upprättat testamentet eller gett en gåva inte har någon godtagbar grund för att egendomen ska förvaltas av någon annan än mottagarens befintliga intressebevakare, är ordnandet av en separat förvaltning inte nödvändigtvis förenligt med mottagarens intresse. Om man i en sådan situation till exempel kan anta att intressebevakarnas olika syn på egendomen kommer att försvåra användningen av egendomen för huvudmannens bästa, kan en intressebevakare inte förordnas.

Ett ärende av det här slaget avgöras alltid av tingsrätten. En ansökan som gäller förordnade av intressebevakare kan göras av den vars intresse ska bevakas eller av personens intressebevakare, förälder, make eller maka, barn eller annan närstående. Förmyndarmyndigheten kan också vid behöv göra ansökan. Den som ansöker om förordnande ska påvisa att det finns godtagbara skäl att förordna förvaltningen av egendomen så som angetts i gåvobrevet eller testamentet och att förvaltningen på det sättet är förenlig med mottagarens intresse.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post