Äktenskap som ingåtts utomlands  

Om du har ingått äktenskap utomlands ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på denna sida. Vi registrerar uppgifterna om äktenskapet i Finlands befolkningsdatasystem så att dina personuppgifter hålls uppdaterade. Samtidigt kan vi registrera ett efternamn som ändrats i samband med att äktenskapet ingicks. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

Registrering av ändrat efternamn 

Vi kan också registrera ett efternamn som ändrats i samband med ingående av äktenskap. Det nya efternamnet ska framgå av antingen vigselintyget eller identitetsbeviset.  

Om det nya efternamnet inte framgår av vigselintyget eller identitetsbeviset kan vi under vissa förutsättningar också registrera ändringen av efternamnet även på basis av din egen anmälan. Detta är möjligt om du bor i Finland eller är finsk medborgare och din make har gett sitt samtycke till namnändringen. Vi kan också registrera ditt ändrade efternamn på basis av ett separat intyg. Läs mer om namnändring utomlands

Finska medborgare bosatta i Sverige 

Svenska myndigheter förmedlar information om ingående av äktenskap till oss. Om du emellertid är både finsk och svensk medborgare, betraktar Sverige dig endast som en egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan. 

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan.
Anmäl äktenskap som ingåtts utomlands 
 

 

2. Ta reda på om det ursprungliga vigselintyget eller befolkningsregisterutdraget ska legaliseras eller översättas.     

 • Intyget ska visas upp antingen i original eller som bestyrkt kopia
  • Om det krävs legalisering av din handling ska kopian begäras av den legaliserade handlingen. Därefter ska även kopian legaliseras.
  • En bestyrkt kopia kan ges antingen av notarius publicus eller av samma myndighet som utfärdat den ursprungliga handlingen

 

3. Lämna in dokumenten så här:
A) Via en finsk beskickning 

 • Om du är finsk medborgare eller utländsk medborgare som är varaktigt bosatt i Finland
 • I annat fall kan du fråga beskickningen om det är möjligt att lämna in dokumenten via dem.

B) Per post

 • Skicka blanketten och dokumenten till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

C)    Genom att ta med till vårt serviceställe

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.
 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Pris

Avgiftsfri

Så här får du dokumentet:

Du får notifikationen som krypterad e-post till den e-postadress du uppgett när dina uppgifter har sparats. Om du använder Suomi.fi-meddelanden, får du notifikationen dit istället för e-posten. Om du varken har tillgång till Suomi.fi-meddelanden eller använder e-post, får du informationen per brevpost.  

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information.

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om den uppgift du uppgett inte kan registreras i befolkningsdatasystemet, skickar vi ett beslut i ärendet till dig. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar

 

Finlands invånarantal 5 631 050