Anteckning om äktenskap som ingåtts utomlands i befolkningsdatasystemet

Om ni har ingått äktenskap utomlands, kan uppgifterna om äktenskapet registreras i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls personuppgifterna uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem.

För att registrera äktenskapet ska ni skicka det vigselintyg som den utländska myndigheten utfärdat i original till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När uppgifterna om äktenskapet har registrerats i befolkningsdatasystemet skickas till er ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket framgår bland annat makarnas namn och datum då äktenskap ingåtts.

Om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte antecknar de uppgifter ni meddelat i befolkningsdatasystemet, får ni ett beslut om detta. Ni kan hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära omprövning av beslutet gällande registeranteckningen inom 30 dagar från det att ni delgivits beslutet. Till beslutet fogas anvisningar om hur ni begär omprövning.

Registrering av det nya efternamnet

Ett efternamn som ändrats i samband med att ett äktenskap ingåtts kan också registreras vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det nya efternamnet ska framgå antingen av vigselintyget eller identitetsbeviset. Om det nya efternamnet inte framgår av vigselintyget eller identitetsbeviset kan myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under vissa förutsättningar också registrera ändringen av efternamnet efter egen anmälan. Detta är möjligt om personen har sin bostadsort i Finland.

Finska medborgare som bor i Sverige

Från Sverige förmedlas uppgifter om äktenskapet i tjänsteväg till Finlands befolkningsdatasystem för registrering. Om en person är både finsk och svensk medborgare betraktar Sverige personen endast som egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan.

Gör så här

  • Lämna in originala handlingar om äktenskapet och kopior av era pass till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om båda eller en av er är finsk medborgare kan ni också skicka handlingarna till närmaste finska beskickning.

Blanketter

  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Läs mer om eventuella krav på legalisering och översättning av handlingen i anvisningen om legalisering.

Anvisning om legalisering av handlingarna

Anvisning för inlämning av utländska dokument

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Kundtjänst

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen