Sakkunnigtjänster för informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som är verksam vid finansministeriet. Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i lagen. Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av informationshanteringslagen vid statens ämbetsverk och inrättningar, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt kommuner och samkommuner genom att bedöma.

De sektioner som tillsatts av informationshanteringsnämnden utarbetar och upprätthåller rekommendationer om uppfyllandet av kraven i informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämnden samarbetar med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten har i lagstadgad uppgift att för informationshanteringsnämnden producera sakkunnigtjänster i syfte att utveckla förfarandena för informationshantering och informationssäkerhet. En central uppgift är att delta i arbetet av informationshanteringsnämndens sektioner och i beredningen av rekommendationer samt stödja genomförandet av informationshanteringsnämndens uppgifter till exempel med att delta i organiseringen av olika evenemang.

Läs mer om informationshanteringsnämnden samt dess rekommendationer och anvisningar på nämndens webbsidor.