Automatiskt avgörandeförfarande

Vi använder automatiskt avgörandeförfarande i vissa av våra tjänster. På den här sidan berättar vi vad det innebär.

Vad är ett automatiskt avgörandeförfarande?

Ett automatiskt avgörandeförfarande innebär att personen inte deltar i beslutet av ärendet, utan att det avgörs med hjälp av automatisk databehandling. 

Ett automatiskt avgörandeförfarande kan enligt lag tillämpas i följande fall: 

  • I ärendet ingår inte prövning från fall till fall, utan det avgörs till exempel utifrån uppgifter i befolkningsdatasystemet. 
  • I ärendet ingår prövning från fall till fall, men handläggaren har bedömt omständigheterna enligt prövning innan ärendet avgörs. 

Ett automatiskt avgörande av ett ärende måste grunda sig på förutbestämda regler. I dessa regler drar man bland annat upp riktlinjer för hur man säkerställer att

  • avgörandeförfarandet inte diskriminerar någon 
  • ärendet utreds tillräckligt innan beslut fattas, till exempel måste parterna höras vid behov. 

Vad betyder det för dig?  

Det automatiserade förfarandet påskyndar avgörandet av ditt ärende.

Du får information om ditt ärende har avgjorts automatiskt. 

Om du fått avslag på ett automatiskt beslut kan du begära omprövning. Rättelseyrkandet kan inte avgöras automatiskt, det avgörs alltid av en människa.

Vilka ärenden avgör vi automatiskt? 

Innan ansökningar om ett ämne kan avgöras automatiskt måste ett beslut om införande fattas. Av beslutet om införande framgår på vilka grunder förfarandet har tagits i bruk och vilka lagar som tillämpas i förfarandet. 

Här hittar du de beslut om införande som fattats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.