Könstillhörighet som fastställts utomlands

Om din könstillhörighet utomlands har fastställts till det motsatta könet till vad som antecknats för dig i Finland, kan beslutet under vissa förutsättningar erkännas även i Finland. I samband med erkännandet korrigeras uppgiften om ditt juridiska kön och du får en ny personbeteckning. 

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem.

Hur kan jag korrigera min uppgift om könstillhörighet?

Du måste ha 

 • ett lagakraftvunnet beslut om fastställande av könstillhörighet, dvs. beslut, pass eller befolkningsregisterutdrag  
 • en godtagbar anknytning till den stat där fastställandet gjordes, dvs. du är medborgare i staten i fråga eller var bosatt i staten i fråga vid tidpunkten för fastställandet. 

Kom ihåg att ta reda på om handlingen måste legaliseras. Åtminstone ett lagakraftvunnet beslut och vissa länders befolkningsregisterutdrag måste legaliseras. Legaliseringssättet beror på vilket land som utfärdat handlingen. 

Observera också att vi endast kan godkänna handlingar på finska, svenska eller engelska. Handlingar på andra språk måste du låta översätta. Läs anvisningarna om legalisering och översättning av handlingar. 

Gör så här

1. Ta reda på om din handling som gäller fastställande av könstillhörighet ska legaliseras eller översättas.   

Läs mer om legalisering och översättning av handlingar.  

2. Fyll i blanketten nedan.   

Rättelse av personuppgifter

3. Lämna in handlingarna till oss antingen genom att besöka vårt serviceställe, via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 26, FI-68601 Jakobstad. Vi kan inte godkänna skannade handlingar. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokument som behövs på vår webbplats.

Skicka inte ditt pass till oss. Du kan skaffa en bestyrkt kopia av det för att postas.  

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar. 

Nödvändiga handlingar:  

 • den ifyllda blanketten för korrigering av personuppgifter.  
 • ett nytt pass, ett lagakraftvunnet beslut om fastställande av könstillhörighet eller ett befolkningsregisterutdrag. Handlingarna ska företes i original eller som tillförlitligt bestyrkta kopior, och de ska vara legaliserade enligt behov.  
 • vid behov en översättning av beslutet eller befolkningsregisterutdraget. Översättningen ska företes i original eller som en tillförlitligt bestyrkt kopia, och den ska vara legaliserad enligt behov. 
 • Visa också upp ditt gamla pass eller skicka en kopia om du fortfarande har det.

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

Vanliga frågor

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 300

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Serviceställen