Könstillhörighet som fastställts utomlands

Om din könstillhörighet utomlands har fastställts till ett annat kön än vad som antecknats för dig i Finland, kan beslutet under vissa förutsättningar erkännas även i Finland. I samband med erkännandet korrigeras uppgiften om ditt juridiska kön och du får en ny personbeteckning. 

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem.

Hur kan jag korrigera min uppgift om könstillhörighet?

Du måste ha 

 • ett lagakraftvunnet beslut om fastställande av könstillhörighet, dvs. beslut, pass eller befolkningsregisterutdrag  
 • en godtagbar anknytning till den stat där fastställandet gjordes, dvs. du är medborgare i staten i fråga eller var bosatt i staten i fråga vid tidpunkten för fastställandet. 

Visa också upp ditt gamla pass eller skicka en kopia om du fortfarande har det.

Kom ihåg att ta reda på om handlingen måste legaliseras. Åtminstone ett beslut och vissa länders befolkningsregisterutdrag måste legaliseras. Legaliseringssättet beror på vilket land som utfärdat handlingen. 

Observera också att vi endast kan godkänna handlingar på finska, svenska eller engelska. Handlingar på andra språk måste du låta översätta. Läs anvisningarna om legalisering och översättning av handlingar. 

Gör så här

1. Fyll i blanketten nedan.

Rättelse av personuppgifter

 

2. Ta reda på om den ursprungliga beslut eller befolkningsregisterutdraget ska legaliseras eller översättas.     

 • Intyget ska visas upp antingen i original eller som bestyrkt kopia
  • Om det krävs legalisering av din handling ska kopian begäras av den legaliserade handlingen. Därefter ska även kopian legaliseras.
  • En bestyrkt kopia kan ges antingen av notarius publicus eller av samma myndighet som utfärdat den ursprungliga handlingen

 

3. Lämna in dokumenten så här:
A) Via en finsk beskickning 

 • Om du är finsk medborgare eller utländsk medborgare som är varaktigt bosatt i Finland
 • I annat fall kan du fråga beskickningen om det är möjligt att lämna in dokumenten via dem.

B) Per post

 • Skicka blanketten och dokumenten till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

C)    Genom att ta med till vårt serviceställe

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.
 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Vanliga frågor

Pris

Avgiftsfri

Så här får du dokumentet:

Du får en notifikation om registreringen när dina uppgifter har sparats.

Du får notifikationen som krypterad e-post till den e-postadress du uppgett när dina uppgifter har sparats. Om du använder Suomi.fi-meddelanden, får du notifikationen dit istället för e-posten. Om du varken har tillgång till Suomi.fi-meddelanden eller använder e-post, får du informationen per brevpost.  

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. 

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om den uppgift du uppgett inte kan registreras i befolkningsdatasystemet, skickar vi ett beslut i ärendet till dig. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lag om könsfastställelse

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands