Personal- och aktörskort för social- och hälsovården

Personalkorten och aktörskorten är aktivkort för social- och hälsovården. Med hjälp av aktivkortet kan ni pålitligt identifiera er i datasystem och tjänster. Kortet kan även användas för att till exempel kryptera e-post och för att göra elektroniska signaturer. Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten.

Personalkortet är avsett för sådan personal inom social- och hälsovårdsorganisationerna som saknar yrkesrättighet i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register. Personalkortet kan skaffas exempelvis för personalen på kontoret eller vid informationstjänsten.

Aktörskortet är avsedd för annan personal än den inom social- och hälsovården. Annat branschfolk som arbetar inom social- och hälsovården kan vara till exempel datasystemleverantörer eller konsulter.

Personal- och aktörskorten gäller i fem år.

På framsidan av personal- och aktörskorten står kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens namn samt tjänste- eller uppgiftsbeteckning. Korten kan även förses med ett foto på innehavaren.

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt kort beställas. Beställ ett nytt kort även om kortet tagit skada eller kommit bort.

Gör so här

Organisationen beställer personalkorten och aktörskorten med Vartti-systemet. Användningsrättigheten för systemet ansöks via e-tjänsten. De färdiga personal- och aktörskorten skickas till registreraren vid registreringsstället.
1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänsten
2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen. Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. 
3. Efter att ni gått utbildningen kan ni beställa certifikatkort via Vartti-systemet.

Ni kan även ge en annan organisations registreringsställe fullmakt att beställa kort. Även i sådana här fall ska ni ingå ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Organisationen ska kontakta det befullmäktigande registreringsstället och komma överens om fullmakten. För avtal behövs kundnumret för det registreringsställe som får fullmakten. 

Ni kan vid behov fråga om mer information och be om anvisningar på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi

Identiteten hos den som ansöker om kortet ska styrkas på registreringsstället antingen vid ansökan eller då aktivkortet överlämnas. För identifieringen ska den som hämtar kortet ha med sig en giltigt identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt.

För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behöver du en aktiveringskod som skickas i ett separat brev 2–4 dygn efter att kortet har skickats. Vid aktiveringen skapar du två valfria PIN-koder för kortet. Du behöver PIN-koderna då du använder kortet, till exempel då du identifierar dig i tjänster eller gör en elektronisk signatur. 

Aktivering av aktivkortet med aktiveringskoden

Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten

Personalkorten och aktörskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet tar slut ska certifikatet spärras. Efter detta kan kortet inte användas. Kortet ska även registreras som återkallat i Vartti-systemet.

Handläggningstid och pris

Kortens leveranstid är cirka två veckor.

Personalkorten är avgiftsfria för de personer som behandlar patientuppgifter som gäller behandlingen av patienter i sitt arbete. För övrig personal beställs ett avgiftsbelagt personal- eller aktörskort.