Personal- och aktörskort för social- och hälsovården

Personalkorten och aktörskorten är certifikatkort för social- och hälsovården. Med hjälp av certifikatkortet kan ni pålitligt identifiera er i datasystem och tjänster. Kortet kan även användas för att till exempel kryptera e-post och för att göra elektroniska signaturer. Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten.

Personalkortet är avsett för sådan personal inom social- och hälsovårdsorganisationerna som saknar yrkesrättighet i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register. Personalkortet kan skaffas exempelvis för personalen på kontoret eller vid informationstjänsten.

Aktörskortet är avsedd för annan personal än den inom social- och hälsovården. Annat branschfolk som arbetar inom social- och hälsovården kan vara till exempel datasystemleverantörer eller konsulter.

Personal- och aktörskorten för social- och hälsovården gäller i fem år.

På framsidan av personal- och aktörskorten står kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens namn samt tjänste- eller uppgiftsbeteckning. Korten kan även förses med ett foto på innehavaren.

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt kort beställas. Beställ ett nytt kort även om kortet tagit skada eller kommit bort.

Gör so här

Att ge fullmakt till en annan organisations registreringsställe

Privata social- och hälsovårdsorganisationer ger oftast ett befintligt registreringsställe en fullmakt för beställning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården. Organisationen ska då kontakta det registreringsställe som får fullmakten och komma överens om fullmakten. Det registreringsställe som ska ta emot fullmakten ger organisationen kundnumret på sitt avtal, sitt FO-nummer, kortens leveransadress samt registrerarens kontaktuppgifter.

Därefter ingår den organisation som ger fullmakten ett avtal i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. I avtalet väljer man under Uppgifter om Avtalet "Jag befullmäktigar en annan organisation att verka som registrerare”. I avtalet fyller man i de uppgifter som registreringsstället som tar emot fullmakten har angett.

Efter att avtalet ingåtts skickar organisationen på förhand anställningsintyg över de personer till vilka korten beställs till det registreringsstället som fått fullmakten. När de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och fullmakten är i kraft bokar kortets beställare tid till ett auktoriserat registreringsställe som beställer korten.

Den befullmäktigande organisationen undertecknar avtalet i e-tjänsten när MDB har behandlat avtalsansökan. Avtalet ska undertecknas med certifikatkort. Avtalet undertecknas elektroniskt med hjälp av Suomi.fi-identifikation: certifikatkort som innehåller certifikat producerat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (identitetskort, organisationskort, yrkeskort för social- och hälsovården eller personal- eller aktörskort för social- och hälsovården), nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Ytterligare uppgifter kan man vid behov fråga efter per e-post på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi

Identifiering av sökandens identitet

Identiteten hos den som ansöker om kortet ska identifieras vid registreringsstället när kortet beställs.

För identifieringen ska den som hämtar kortet ha med sig en giltig identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt.

Ibruktagande av kortet

För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas till kortinnehavaren i ett separat brev 4 vardagar efter att kortet har skickats. Vid aktiveringen skapas två personliga PIN-koder för kortet. PIN-koderna behövs när kortet används, till exempel vid identifiering i tjänster eller elektroniska signaturer.

Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten

Personalkorten och aktörskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet tar slut ska certifikatet spärras. Efter detta kan kortet inte användas. Kortet ska även registreras som återkallat i Vartti-systemet.

Rådgivningstjänst för certifikat

tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
mån–fre 8– 21 lör 9 –15
Stängd på söndagar och söckenhelger.

Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Mer information om rådgivningstjänsten på sidan Rådgivning och stöd.

Leveranstid och kortets pris

Kortens och brevet med aktiveringskodens leveranstid är cirka två veckor. Aktiveringskoden skickas cirka fyra vardagar från att kortet skickats.

Personalkorten är avgiftsfria för de personer som behandlar patientuppgifter som gäller behandlingen av patienter i sitt arbete. För övrig personal beställs ett avgiftsbelagt personal- eller aktörskort.