Personal- och aktörskort för social- och hälsovården

Innehållet på denna sida är avsett för registreringsställen som beställer personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Om du är kortsökande och vill beställa ett personal- eller aktörskort ska du kontakta det registreringsställe där er organisation beställer certifikatkorten. På sidan ta i bruk certifikatkortet finns anvisningar för ibruktagande av personal- eller aktörskort.

Personal- eller aktörskort för social- och hälsovården är certifikatkort för tillförlitlig identifiering i datasystem och tjänster. Kortet kan också användas till exempel för att göra elektroniska signaturer och kryptera e-postmeddelanden.

Personalkortet är avsett för sådan personal inom social- och hälsovårdsorganisationerna som saknar yrkesrättighet i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register. Personalkortet kan skaffas exempelvis för personalen på kontoret eller vid informationstjänsten.

Aktörskortet är avsett för aktörer utanför social- och hälsovården som arbetar i organisationer inom social- och hälsovården. Aktörskortet kan skaffas till exempel till datasystemleverantörer eller IT-konsulter.

Personalkorten och aktörskorten är bundna till organisationen och anställningsförhållandet. Om anställningsförhållandet upphör ser registreringsstället till att kortets certifikat spärras.
 

Uppgifter som personal- och aktörskortet innehåller

Personal- och aktörskorten gäller i fem år.

På framsidan av korten står kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens namn samt tjänste- eller uppgiftsbeteckning. Kortinnehavarens fotografi trycks på kortets framsida om kortet beställs med fotografi.
 

När ska man beställa ett nytt personal- eller aktörskort?

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt kort beställas. Ett nytt yrkeskort ska beställas även då kortet tagit skada eller kommit bort.

Gör so här
 

Att ge fullmakt till en annan organisations registreringsställe

Privata social- och hälsovårdsorganisationer befullmäktigar oftast ett befintligt registreringsställe inom social- och hälsovården för beställning av personal- och aktörskort.

1. Om du är verksam i en organisation som vill ge fullmakt till ett registreringsställe ska du kontakta det registreringsställe som får fullmakten och komma överens om fullmakten. Du behöver följande av ett registreringsställe som får fullmakt:

  • registreringsställets elektroniska kundnummer
  • FO-nummer
  • leveransadress för korten
  • registrerarens kontaktuppgifter.

2. Därefter ingår du ett avtal i vår e-tjänst. I avtalet väljer man under Uppgifter om Avtalet "Jag befullmäktigar en annan organisation att verka som registrerare". Fyll i de uppgifter i avtalet som registreringsstället som befullmäktigas har angett.

3. Efter att avtalet ingåtts ska du skicka anställningsintyg över de personer till vilka korten beställs till det registreringsstället som befullmäktigats. Skicka intyget så snart som möjligt efter att du har avtalat om fullmakten.

4. Underteckna avtalet i e-tjänsten när vi har behandlat er organisations avtalsansökan. Avtalet ska undertecknas elektroniskt på något av följande sätt för Suomi.fi-identifikation: Certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, nätbankskoder eller mobilcertifikat.

När de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och fullmakten är i kraft bokar kortets beställare tid till ett auktoriserat registreringsställe som beställer korten.

Om du behöver ytterligare uppgifter om befullmäktigandet av ett registreringsställe kan du kontakta oss per e-post: [email protected]
 

Identifiering av sökandens identitet

Den som ansöker om kortet ska identifieras och hens identitet ska verifieras när kortet beställs.

För identifieringen ska den som ansöker om kortet ha med sig en giltig identifieringshandling. Godtagbara identifieringshandlingar är:

  • identitetskort eller pass
  • giltigt pass eller identitetskort som utfärdats i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino
  • pass som beviljats av en myndighet i en annan stat

Om den som ansöker om kortet inte har något av de ovan nämnda handlingarna kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet och skapa en separat identifieringshandling. Polisen skickar identifieringshandlingen till registreringsstället.

Rådgivningstjänst för certifikat

tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
mån–fre 8– 21 lör 9 –15
Stängd på söndagar och söckenhelger.

Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Mer information om rådgivningstjänsten på sidan Rådgivning och stöd.

Leveranstid och kortets pris

Kortens och brevet med aktiveringskodens leveranstid är cirka två veckor. Aktiveringskoden skickas cirka 4 vardagar efter att certifikatkortet har skickats.

Personalkorten är avgiftsfria för de personer som behandlar patientuppgifter som gäller behandlingen av patienter i sitt arbete. För övrig personal beställs ett avgiftsbelagt personal- eller aktörskort.
 

Ibruktagande av kortet

För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas till kortinnehavaren i ett separat brev cirka 4 vardagar efter att kortet har skickats.

Vid aktiveringen skapas två personliga PIN-koder för kortet. Koderna behövs för identifiering och elektroniska signaturer.

Om koden har glömts bort eller måste bytas kan kortinnehavaren själv skapa de nya koderna med aktiveringskoden.

Anvisningar för användning av PIN-koder
 

Spärrning av kort

Certifikatet ska spärras om kortet försvinner eller går sönder. Certifikatet ska också spärras om kortinnehavarens anställningsförhållande upphör eller om uppgifterna i certifikatet eller på kortets yta ändras.

Spärrtjänsten för certifikatkort

 

Finlands invånarantal 5 629 865