Registrering av kommun- och områdessammanslagningar

Förändringar till följd av kommunsammanslagningar registreras i befolkningsdatasystemet vid årsskiftet.

En kommunsammanslagning orsakar ändringar i befolkningsdatasystemet bland annat gällande berörda personers uppgifter om hemkommun. Registreringen av ändringarna som orsakas av kommunsammanslagningar sker med separata datakörningar vid årsskiftet.

De myndigheter som använder sig av befolkningsdatasystemets uppgifter, till exempel Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen, behöver felfria personuppgifter (uppgifter om hemkommun, bostadsbyggnader osv.) som överensstämmer med den rådande situationen genast första dagen på året.

För att förändringar till följd av kommunsammanslagningar ska registreras och informationstjänsten kring dessa ska fungera förutsätts att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har vidtagit nödvändiga åtgärder i god tid före december.

Kommunsammanslagningarnas situation vid ingången av 2024:

Från ingången av 2024 genomförs inga kommunsammanslagningar.

Mer information: rahu.info(at)dvv.fi (e-posten endast avsedd för myndighetsbruk)

 

Finlands invånarantal 5 631 879