Hoppa till innehåll

Intressebevakning och skötsel av någon annans angelägenheter 

När en person t.ex. på grund av sjukdom eller handikapp inte själv kan sköta sina ärenden blir det aktuellt att söka en alternativ lösning. En närstående kan sköta en annan persons ärenden t.ex. med Suomi.fi-fullmakter eller med intressebevakningsfullmakt. Dessa är lättare alternativ till intressebevakning. Intressebevakning kan endast sökas om de övriga alternativen inte är tillräckliga.

Vilka alternativ finns det för att sköta en närståendes ärenden?  

En anhörig eller annan pålitlig person kan hjälpa en person att sköta ekonomiska ärenden t.ex. när personens fysiska funktionsförmåga har försämrats men hen förstår ärendenas betydelse. En närstående kan sköta sådana ärenden som personen på grund av sina begränsningar inte själv kan sköta. Personen kan t.ex. förstå betydelsen av att betala fakturor, underteckna sporadiska fakturor som inte betalas automatiskt och lägga dem i betaltjänstkuvertet. En närstående kan sedan föra kuvertet till brevlådan. 

Dessutom kan en närstående eller annan tillförlitlig person  

 • ansöka om en förmån, t.ex. pension, om den sökande inte själv kan ansöka om förmånen eller sörja för sina rättigheter i anslutning till den 
 • ge ett vårdsamtycke för en patient som inte själv kan ge det 
 • delta i att planera en socialvårdsklients tjänster när klienten inte själv kan göra det eller förstå de föreslagna alternativen och deras konsekvenser.

Intressebevakare, skickar du oss ett redovisningsblankett?

Nu kan du enkelt och säkert lämna in egendomsförteckningen och års- och slutredovisning med bilagor via onlineformuläret.

Fullmäktig, skickar du oss ett redovisningsblankett?

Nu kan du enkelt och säkert lämna in egendomsförteckningen och årsredovisning med bilagor via onlineformuläret.

Observera dessutom

Vad händer om de föregående alternativen inte räcker till? 

De föregående alternativen är inte nödvändigtvis tillräckliga om 

 • nedsatt hälsa, förståelse eller ett olycksfall begränsar eller förhindrar skötseln eller befullmäktigandet av egna ärenden 
 • det inte finns någon närstående i vardagen som stöd och hjälp 
 • personen själv är frånvarande och inte kan bevaka sina intressen. 

Om en stödbehövande tidigare har gjort en intressebevakningsfullmakt, ska fullmaktstagaren ansöka om fastställelse av sin fullmakt hos oss när personen inte längre själv kan sköta sina ärenden.  

Om en intressebevakningsfullmakt inte har upprättats, kan för personen förordnas en intressebevakare som sköter hens angelägenheter. Intressebevakaren förordnas endast om personen på grund av hälsoskäl inte själv kan sköta sina ärenden och de inte kan skötas på något annat sätt. Läs mer om intressebevakning och intressebevakarens uppgifter.

Handläggningstid

Förmyndarskap tillståndsärende 

 • 1,5–3 månader

Förordnande av intressebevakare

 • 5–6 månader

 • Om man gör ansökan till tingsrätten är behandlingstiden längre.

Årsredovisning

 • 5–7 månader

 • Revisionen av årsredovisningarna för 2022 pågår fortfarande hos oss. Du behöver inte oroa dig även om du inte fått tillbaka din granskade redovisning. Du får den genast när revisionen har blivit färdig. Vi beklagar fördröjningen.

  Du observerar väl att du ska tillställa oss redovisningen för 2023 i tid, senast 31.3.2024, även om du inte skulle ha fått tillbaka din granskade årsredovisning för föregående år. Lättast går det att skicka årsredovisningen och dess bilagor med e-blanketten.

Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

 • 2–3 månader

Prislista

Blanketter för förmyndarskap

Du hittar alla blanketter för förmyndarskap och intressebevakning på vår blankettsida.

Till blanketter

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 879