Förmyndarskap och intressebevakning

På grund av tillfällig överbelastning pågår fortfarande revisionen av årsredovisningarna för 2020 och du behöver inte oroa dej även om du inte fått tillbaka din redovisning. Att fråga efter redovisningen påskyndar inte behandlingen- vi meddelar genast ärendet framskridit. Du observerar väl att du ska tillställa oss redovisningen för 2021 senast 31.3.2022 även fast du inte skulle ha fått tillbaka din granskade årsredovisning för 2020.

Förordnande av en intressebevakare används i sista hand för att ordna skötseln av en persons angelägenheter. En intressebevakare kan dock endast förordnas om angelägenheterna hos en person i behov av hjälp annars inte sköts på ett lämpligt sätt.

Som förmyndarmyndighet verkar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som utreder personens behov av intressebevakning och vid behov förordnar en intressebevakare eller lämnar in ansökan hos domstolen.

Intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett flexiblare sätt att ordna skötseln av ens ärenden än intressebevakning. Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden, ifall att han eller hon i ett senare skede blir oförmögen att sköta sina ärenden. I intressebevakningsfullmakten utser fullmaktsgivaren en annan person som befullmäktigas att sköta dennes ärenden. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft när förmyndarmyndigheten har fastställt den.

Intressebevakaren och dennes uppgifter

Som intressebevakare kan verka t.ex. en tillförlitlig närstående som ger sitt samtycke till intressebevakningsuppdraget och som anses vara lämplig för det. Om en sådan person inte finns eller man är av andra orsaker är tvungen att förordna en helt utomstående person till uppdraget, handhas intressebevakningsuppdraget av en allmän intressebevakare.

En intressebevakare förordnas till uppdraget antingen tills vidare eller för en bestämd tid.

Intressebevakaren förvaltar huvudmannens egendom och sköter dennes ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren ska i alla situationer uteslutande handla till fördel för sin huvudman. Intressebevakaren får inte berätta om sin huvudmans angelägenheter för andra utan huvudmannens tillstånd.

Intressebevakaren har rätt att få ett skäligt arvode för de ärenden han eller hon sköter samt en ersättning för sina kostnader.

Intressebevakaren kan ibland vara jävig för att företräda sin huvudman. I detta fall ska han eller hon ha en ansöka om en ställföreträdande intressebevakare hos förmyndarmyndigheten.

Intressebevakning för en minderårig

Vårdnadshavarna till ett minderårigt barn är barnets intressebevakare. De ska förvalta den minderårigas egendom omsorgsfullt och systematiskt. Egendom som tillhör en minderårig kan endast användas till nytta för denne och för att tillgodose dennes personliga behov dock med beaktande av föräldrarnas underhållsansvar.

Intressebevakning för en minderårig införs i registret över förmynderskapsärenden, om egendomen som tillhör ett det minderåriga barnet överstiger 20 000 euro. I detta fall är vårdnadshavarna

skyldiga att lämna in en redovisning till förmyndarmyndigheten. Intressebevakningen för en minderårig upphör när personen fyller 18 år.

Rådgivning, handledning och övervakning

MDB tillhandahåller rådgivning och handledning i alla frågor gällande intressebevakning. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar även intressebevakarnas verksamhet genom såväl redovisnings- som tillståndstillsyn. En intressebevakare ska årligen lämna in till förmyndarmyndigheten en redovisning, det vill säga en utredning av hur angelägenheterna sköts. Dessutom ska en intressebevakare hos förmyndarmyndigheten ansöka om tillstånd till vissa rättshandlingar, t.ex. bostadshandel.

Registret över förmynderskapsärenden

Registret över förmynderskapsärenden är ett riksomfattande register som underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I registret kan vem som helst få information om huruvida en person är förordnad intressebevakning, vem som är personens intressebevakare och omfattningen av intressebevakningsuppdraget.

NYTT 

Intressebevakare, ska du skicka en redovisningsblankett till oss?
Nu kan du skicka egendomsförteckningen, års- eller slutredovisningen med bilagor enkelt och säkert med hjälp av nätblanketten: Tjänster för myndiga | Tjänster för minderåriga 

Befullmäktigad, ska du skicka en redovisningsblankett till oss?
Nu kan du skicka egendomsförteckningen och årsredovisningen med bilagor enkelt och säkert med hjälp av nätblanketten.

 

Blanketter för förmyndarskap

Du hittar alla blanketter för förmyndarskap och intressebevakning på vår blankettsida.

Till blanketter

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post