Förmyndarskap

En fullvuxen person som till exempel på grund av försämrat hälsotillstånd eller någon annan motsvarande orsak inte förmår sköta ärenden som gäller hans eller hennes person eller angelägenheter som gäller hans eller hennes förmögenhet kan förordnas en intressebevakare. En intressebevakare kan dock endast förordnas om det annars inte går att sköta ärendena på ett lämpligt sätt. En intressebevakare kan vid behov även förordnas för att sköta ett enda ärende.

Förmyndarmyndighet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) är förmyndarmyndighet. MDB ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. De anställda vid MDB har tystnadsplikt.

Intressebevakare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar vid behov en intressebevakare för en person som inte är förmögen att övervaka sina intressen och sköta sina ärenden själv. MDB övervakar intressebevakarnas verksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

MDB upprätthåller dessutom ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges bland annat intyg av vilket framgår om personen har en intressebevakare och om personens handlingsbehörighet har begränsats.

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista

Finlands invånarantal 5 544 385