Europeiskt arvsintyg

Med hjälp av det europeiska arvsintyget kan arvingarna, testamentstagarna, testamentsexekutorerna och boutredningsmännen intyga sin ställning och sina befogenheter i en annan EU-stat. Intyget gör det lättare att sköta arvsärenden i situationer där arvlåtaren ägde egendom i flera medlemsstater. Om du vet att arvlåtaren inte hade någon egendom utomlands behöver du inget arvsintyg.

Arvsintyget utfärdas i regel av myndigheterna i den stat där arvlåtaren var bosatt vid tidpunkten för sin död.

Arvsintyget ges i den stat och bosättningslandets lag tillämpas på arvet om arvlåtaren inte genom testamente förordnat att lagen i en annan stat tillämpas på ärvandet.

Bestämmelserna om det europeiska arvsintyget tillämpas på arvet efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare, och arvsintyget kan inte ges för personer som avlidit innan detta.

Det är inte obligatoriskt att använda intyget. Ofta kan ärendet uträttas i den andra staten även med andra utredningar än det europeiska arvsintyget, till exempel med en bouppteckning vars delägaruppgifter magistraten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bekräftat.

I Finland får du det europeiska arvsintyget av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Intyget ges på en blankett godkänd av europeiska kommissionen och ser likadant ut i alla medlemsstater. Intyget ges på finska. Vid behov ska du översätta det till det språk som används i den stat där egendomen finns.

Minneslista

  • Det behövs alltid andra dokument som bilagor till ansökan, dessa beror på intygets användningsändamål.
  • Utredningar som behövs kan till exempel vara arvlåtarens släktutredning, bouppteckning, delnings- och skifteshandlingarna, testamentet med delgivningsintyg, äktenskapsförord och registreringsintyg, förordnande av boutredningsman och/eller skiftesman samt en utredning över egendom utomlands.

Gör så här

  • Fyll i ansökan
  • Skicka in ansökan med bilagor per post eller e-post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Europeiska arvsintyget skickas till dig i original per post. Du kan också hämta det på servicestället i Helsingfors.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Telefon

Kundtjänst per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post