Bestyrkande av köp

Om du tänker köpa, sälja, donera eller byta fast egendom behöver du köpvittnets tjänster.

Om du tänker köpa, sälja, donera eller byta fast egendom (t.ex. en tomt) behöver du köpvittnets tjänster. Köpvittnet intygar överlåtelsen av egendomen.

I vissa fall kan du ersätta köpvittnet genom att underteckna köpebrevet i Lantmäteriverkets elektroniska tjänst.

Vid överlåtelsen ska båda parterna samt köpvittnet samtidigt närvara. Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och kontrollerar att överlåtelsehandlingen är formellt korrekt. Därefter undertecknar parterna överlåtelsehandlingen i minst tre exemplar.

Gör så här

 • Bestyrkande av köp ordnas alltid vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Du kan också söka ett köpvittne i Lantmäteriverkets söktjänst för köpvittnen för att bestyrka köpet någon annanstans. 
 • Boka tid till köpvittnet på förhand  
 • Båda parterna ska närvara vid bestyrkandet av köpet eller så ska en fullmaktstagare uppvisa en individualiserad fullmakt.
 • Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och kontrollerar att överlåtelsehandlingen är formellt korrekt.
 • Därefter undertecknar parterna överlåtelsehandlingen i minst tre exemplar.

Minneslista

 • säkerställ giltig fastighetsbeteckning från det senaste beslutet om fastighetsskatt.

 • gör eller låt göra upp köpebrevet i minst tre exemplar.

 • om försäljaren är ett dödsbo och fastigheten inte har lagfart i dödsbodelägarnas namn ska du ta med bouppteckningsinstrumentet med släktutredningar samt ämbetsbevis på dödsbodelägarna.

 • om en av parterna är ett företag ska du uppvisa företagets handelsregisterutdrag samt ett eventuellt beslut fattat av företagets organ om att sälja fastigheten

   

Pris

Bestyrkande av köpet kostar 128 euro.

Handläggningstid

Det tar cirka 15–30 minuter att bestyrka ett köp.

Centrala termer

Fast egendom eller fastighet

Byggt eller obyggt mark- eller vattenområde I det finländska systemet är lös egendom allt som inte är fast egendom.

Lagfart

Ägorätten till fastigheten registreras genom att söka lagfart.

Individualiserad fullmakt

Inte en öppen fullmakt utan i fullmakten specificeras noggrant vad fullmakten gäller.

 

Länkar till lagar som berör ärendet

Jordabalken

Lagen om köpvittnen

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 629 334