Utdrag ur vigselrättsregistret

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret.

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret.

I vigselrättsregistret finns uppgifter om  

  • vigselförrättare som fått vigselrätt på ansökan av det egna religionssamfundet
  • vigselförrättare som undervisnings- och kulturministeriet eller utrikesministeriet på vissa villkor har gett vigselrätt att förrätta vigslar utomlands
  • vigselförrättare som magistraten gett vigselrätt för att trygga ett tillräckligt antal vigselförrättare.

Utdraget innehåller uppgifter om samfundets namn och hemort samt om vigselförrättarens namn och personbeteckning. Av utdraget framgår dessutom datum då vigselrätten getts eller återkallats, hur länge den gäller och vilken myndighet som gett vigselrätten. I vissa fall kan utdraget innehålla uppgifter om villkor och begränsningar som fastställts för vigselrätten.

Enligt äktenskapslagen har präster inom den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan rätt att förrätta en kyrklig vigsel. Dessutom har chefen för en magistrat, häradsskrivare och notarius publicus i en magistrat rätt att förrätta en borgerlig vigsel vid magistraten samt en lagman, tingsdomare och tingsfiskal och en del tingsnotarier rätt att förrätta en borgerlig vigsel vid tingsrätten. Det finns inga separata uppgifter om dessa aktörer i vigselrättsregistret.

 

Gör så här

  • Du måste känna till åtminstone vigselförrättarens namn för att kunna begära ett utdrag ur vigselrättsregistret.

  • Skicka en skriftlig fritt formulerad begäran till e-postadressen [email protected]. 

  • Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser [email protected].

Skicka krypterad e-post

  • Ni kan också skicka ansökan per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 78, 90101 Uleåborg.

Länk till lagen som berör ärendet

Lag om vigselrätt