Utlämning av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i Befolkningsdatasystemet används för att stöda samhällets funktioner och informationsförsörjningen. Verksamheten kring informationstjänster grundar sig på lag. Befolkningsdatasystemet effektiviserar avsevärt den offentliga sektorn i och med att myndigheterna inte behöver samla in samma uppgifter på var sitt håll eller fortlöpande underhålla grundläggande befolkningsdata i egna register.

Det är i första hand den offentliga sektorn som underhåller och använder befolkningsdatasystemet, men systemet kan användas för hela samhällets bästa – inklusive för företags och andra privata aktörers behov. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan bland annat användas för att hålla kundregister aktuella och rikta in marknadsföring på lämpliga målgrupper.

Kraven på integritetsskydd, skydd av personuppgifter, informationssäkerhet, god informationsbehandling och god informationsförvaltningssed ska iakttas i all behandling av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata regleras i lagen.

Kraven på dataskydd och informationssäkerhet gäller alltid när uppgifter lämnas ut och behandlas.

I regel krävs datatillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att uppgifter i befolkningsdatasystemet ska få lämnas ut. Då den prövar ett datatillstånd utreder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata noggrant hur den som tar emot uppgifterna avser använda och skydda dem samt hur informationssäkerheten tillgodoses. Myndigheten övervakar även hur de uppgifter som lämnats ut används.

Vanliga frågor

Organisationer som uppdaterar adressinformation i befolkningsdatasystemet

Aktörerna nedan beaktar åtminstone permanenta hemadresser och ändringar av dessa då de uppdaterar sina klientregister. Tillfälliga hemadresser och separata postadresser registrerade i befolkningsdatasystemet är att rekommendera. I sista hand är det varje organisation som bestämmer vilka adresser de använder.

Ett förbud avseende uppdatering av kundregister för nedan nämnda instanser med undantag av sådana aktörer som har en lagstadgad rätt att få uppgifterna. Trots förbudet avseende uppdatering av kundregistret kan adressuppgifterna överlämnas till myndigheter, läroinrättningar, banker, försäkringsbolag, indrivningsutövare och Veikkaus Ab. Adressuppgifterna kan överlämnas även till andra organisationer som har en laglig grund (till exempel enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förutsätter att organisationen som tar emot uppgifterna förbinder sig vid att adressuppgifter som omfattas av förbudet avseende uppdatering av kundregistret endast används för att verkställa individens, företagets eller samfundets rättigheter eller skyldigheter. Att använda adressuppgifter som lyder under förbudet avseende uppdatering av kundregistret för direktmarknadsföring, masspostning eller andra motsvarande ändamål är inte tillåtet.

Finlands invånarantal 5 634 472