Ändringsdatatjänsten

Ändringsdatatjänsten är en uppdateringstjänst för den offentliga förvaltningens personregister, via vilken ändringar som registrerats i befolkningsdatasystemet automatiskt uppdateras i myndighetens register. Ändringsdatatjänsten är i bruk fram till den 30 juni 2025. Den ersätts av det nya BDS-ändringsgränssnittet.

Med ändringsdatatjänsten uppdateras kundorganisationens register med ändringar som sker i befolkningsdatasystemet med bestämda intervaller. Uppgifterna kan uppdateras efter kundens behov en gång om dagen, med en eller två veckors mellanrum. Ändringsuppgifter kan sökas antingen på basis av regional avgränsning eller personbeteckningar.

Nya kunder tas inte längre med i tjänsten. Kommunerna kan fortfarande beställa standardprodukter, men nya register uppdateras inte längre via tjänsten.

Minneslista innan ärendet behandlas

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Bekanta dig med villkoren för att använda uppgifterna innan du beställer tjänsten.

Gör så här

Statliga myndighetsorganisationer ska ansöka om datatillstånd (länk) innan ändringsdatatjänsten tas i bruk.

Kommunerna, sjukvårdsdistrikten och samkommunerna har beviljats ett allmänt datatillstånd för skötseln av organisationens myndighetsuppgifter. Dessa organisationer behöver inte separat ansöka om tillstånd, utan tjänsten kan beställas via e-tjänsten. I samband med beställningen ska en redogörelse för skyddet och användningen av uppgifterna fyllas i.

Mer information om tjänsten:

Handläggningstid

Handläggningstiden för produktbeställningar i kommunernas ändringsdatatjänst är cirka en vecka.

Prislista

Se även

Ny tjänst BDS-ändringsgränssnittet

Ändringsposternas tekniska struktur: Personuppgifter (pdf)

Ändringsposternas tekniska struktur: Byggnadsuppgifter (pdf)

Beskrivningar av kommunernas informationspaket (pdf)

 

Finlands invånarantal 5 631 644