Revidering av personbeteckning

Personbeteckningssystemet revideras. I den nuvarande modellen finns det ett begränsat antal personbeteckningar per dag och vissa dagar är beteckningarna nära att ta slut. Personbeteckningarnas tillräcklighet säkerställs med nya markörer.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör förändringarna i de service som myndigheten ansvarar för, som i omfattande grad också används av andra organisationer. Reformen kräver åtgärder även av andra organisationer i vars egna system personbeteckningen används.

Reformen kräver inga åtgärder av privatpersoner. Vi slopar inte de nuvarande personbeteckningarna dvs. beviljade personbeteckningar förblir oförändrade.

Uppskattad tidtabell för idrifttagning av de nya markörerna

Situationen 11/2023: Enligt en aktuell uppskattning ges nya skiljemarkörer för personbeteckningen med stöd av den nya förordningen för första gången i mars 2024.

Uppskattningen grundar sig på den genomsnittliga mängden beviljade personbeteckningar 2016-2021 och på uppskattningen av det framtida behovet av att bevilja personbeteckningar. Om behovet av personbeteckningar ökar till exempel på grund av arbetsrelaterad inflyttning kan man börja tillämpa de nya markörerna redan tidigare.

Personbeteckningarnas tillräcklighet säkerställs med nya markörer

Personbeteckningen består av födelsedatum, individuellt nummer och kontrolltecken. Med det individuella numret skiljer man åt personer med samma födelsedatum. För att bevilja individnumret registreras personens könstillhörighet i befolkningsdatasystemet, man eller en kvinna. Det individuella numret består av en skiljemarkör och ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Genom att införa nya skiljetecken säkerställs att personbeteckningarna räcker till. Efter att man börjat använda de nya skiljetecknen är personbeteckningen inte längre unik utan skiljetecken. Tidigare har man i systemen kunnat låta bli att beakta skiljetecknet, men efter idrifttagningen av de nya skiljetecknen kan man inte längre göra så. Till exempel för fiktiva personbeteckningar 100190-999P eller 100190Y999P är skiljetecknet den enda skillnaden mellan olika personer.

Efter reformen är markörerna

  • För personer födda 2000 eller senare är bokstäverna nuvarande A och nya B, C, D, E, F.
  • För personer födda på 1900-talet det nuvarande bindestrecket (-) eller de nya bokstäverna Y, X, W, V, U.
  • Det nuvarande plustecknet (+) för personer födda på 1800-talet, inga nya markörer.

Testa en ny typ av personbeteckning

I Excel-tabellen finns fiktiva testpersoner med nya skiljetecken. Med materialet kan ni testa hur de nya personbeteckningarna fungerar i ert eget system.

Lagstiftning och tidtabell

Reformen förutsätter ändringar i lagstiftningen för att kunna förverkligas, och lagstiftningen bestämmer tidtabellen.

  • Den 1 januari 2023 trädde en förordning om nya skiljemarkörer i kraft som möjliggör att det finns tillräckligt med personbeteckningar i befolkningsdatasystemet.
  • Ett lagförslag lämnades till riksdagen 15.9.2022. Enligt propositionen skulle lagen träda i kraft och distansregistrering och identifieringskod skulle införas i befolkningsdatasystemet 1 september 2023. Enligt lagförslaget skulle ändringarna som gäller könsneutral personbeteckning träda i kraft den 1 januari 2027.
  • Riksdagen hann inte behandla lagförslaget som skulle ha möjliggjort reformer av personbeteckningen före sessionsperiodens slut i vår 2023. Nya skiljemarkörer genomförs, eftersom den har beslutats redan tidigare. Läs pressmeddelandet.

Mer information om reformen

Skicka ett meddelande i allmänna frågor om personbeteckningsförnyelsen till [email protected]

Information om projektet som pågår vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns på projektsidan.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på vanliga frågor om reformen av personbeteckningen.