Revidering av personbeteckningen

På denna sida uppdateras specifikt för BDSförfrågan-gränssnittet aktuella ärenden inom revideringen av personbeteckningen. Allmän information om reformen finns på Finansministeriets webbsidor och på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projektsida.

Bakgrundsinformation om reformen 

I den nuvarande modellen finns det ett begränsat antal personbeteckningar per dag och vissa dagar är beteckningarna nära att ta slut. De mest brådskande ändringsbehoven gäller alltså att säkerställa att det finns tillräckligt med personbeteckningar till förfogande. Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna.

I ett senare skede av reformen införs en parallell identifieringskod vid sidan av den nuvarande personbeteckningen. Att slopa de nya kodernas könsbundenhet är också planerat. Dessutom införs en möjlighet till distansregistrering för dem som flyttar till Finland utomlands ifrån för att arbeta eller studera.

Genomförandet av reformen förutsätter ändringar i lagstiftningen och den nya lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Fördelarna med reformen

I och med reformen 

  • räcker mängden personbeteckningar till 
  • får utlänningar det lättare att sköta ärenden i finländska tjänster 
  • blir användningen av den nya identifieringskoden möjlig 
  • förbättras jämlikheten när könsbundenheten slopas i de nya personbeteckningarna.  

Tidtabell för reformen

  • Finlands regering avser lämna propositionen om reformen till riksdagen hösten 2022.

  • De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

  • Ändringarna som gäller könsneutral personbeteckning avses träda i kraft den 1 januari 2027. 

Nya skiljetecken för personbeteckningar 1.1.2023

Genom att ta i bruk nya skiljetecken kan man trygga en tillräcklig mängd personbeteckningar. De befintliga personbeteckningarna stryks inte, det vill säga de beviljade personbeteckningarna förblir oförändrade. 

De nya skiljetecknen är

  • för personer födda på 2000-talet: B, C, D, E och F, med början från bokstaven B i stället för den nuvarande bokstaven A 
  • för personer födda på 1900-talet Y, X, W, V, U, med början från bokstaven Y i stället för det nuvarande -tecknet.

I Excel-tabellen finns fiktiva testpersoner med nya skiljetecken. Med materialet kan ni pröva hur de nya personbeteckningarna fungerar i ert eget system. 

Distansregistrering

Frågor och ändringar som gäller BDSförfrågan mer specifikt uppdateras här senare.

En utlänning (till exempel en person som ska flytta till Finland för att arbeta eller studera) kan genom självbetjäning med en smarttelefon registrera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet och få en finländsk personbeteckning redan innan hen kommer till Finland. Identiteten på den som registrerar sig med distansregistreringsförfarandet säkerställs automatiskt med hjälp av chipet i passet och ansiktsigenkänningsprogrammet.

Organisationskunder kan testa distansregistreringen i sina egna system från och med augusti-september 2022. 

Det befintliga datatillståndet behöver ändras om organisationen vill att distansregistreringen ska ingå i det egna datasystemet. Identifieringssättet är ny information som följer med uppgifterna. Med hjälp av den informationen man kan särskilja distansregistrerade och identifierade på annat sätt.

Till hösten blir det möjligt att ansöka om ändringar i dataanvändningstillståndet. Vi informerar senare om detta.

Om organisationen inte behöver uppgifter om distansregistrering behöver den inte heller göra ändringar i sitt datatillstånd.


Identifieringskod

Frågor och ändringar som gäller BDSförfrågan uppdateras här senare.

Den nya identifieringskoden är helt oberoende av personuppgifterna och man kan till exempel inte sluta sig till personens ålder av koden. Den nya identifieringskoden läggs i befolkningsdatasystemet till varje person med finländsk personbeteckning. Koden består av 11 tecken.

Den nya identifieringskoden ersätter inte personbeteckningen. Däremot kan de företag, samfund och myndigheter som exempelvis av dataskyddsskäl inte vill behandla personbeteckningar ta i bruk identifieringskoden frivilligt. Med hjälp av koden kan de sedan identifiera exempelvis anställda eller kunder.

Drifttagningen av identifieringskoden är frivillig för organisationer

I regeringens proposition är drifttagningen av identifieringskoden frivillig för organisationer. Kostnader uppstår således endast för organisationer som beslutar att ta i bruk identifieringskoden. Kostnaderna uppkommer i huvudsak av systemuppdateringar. 

Organisationer som beslutar att inte ta i bruk den nya identifikationskoden fortsätter att använda personbeteckningen som förut.

När tas den nya identifieringskoden i bruk?

Avsikten är att den nya identifieringskoden tas i bruk i befolkningsdatasystemet i början av 2023. Ifall de så önskar kan även andra samhällsaktörer ta i bruk identifikationskoden från ingången av år 2023. Varje organisation beslutar dock själv om drifttagningen och sin egna eventuella tidtabell för det.

Ändringar i personbeteckningar 1.1.2027

Från och med början av 2027 ska personbeteckningens individnummer inte längre avslöja kön. Det tredje talet som kommer efter skiljetecknet avslöjar könet och är för tillfället jämna siffror för kvinnor och udda siffror för män. I personbeteckningar beviljade efter reformen är individnumret slumpmässigt.

Kontaktuppgifter

Allmän information om reformen finns på Finansministeriets webbsidor och på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projektsida.