Reform av personbeteckningens skiljemarkör

Tidigare fanns det ett mycket begränsat antal personbeteckningar per dag och kön, eftersom skiljemarkören i personbeteckningen inte före år 2023 betraktades som ett särskiljande tecken när beteckningen tilldelades. Alltså gavs ett individuellt nummer som tilldelats någon som var född en viss dag under ett tidigare århundrade inte som individuellt nummer till personer födda samma dag under ett senare århundrade.

Skiljemarkören ändrades till ett särskiljande tecken genom en förordningsändring år 2023 och samtidigt möjliggjordes förutom de tidigare skiljemarkörerna även att nya bokstäver tas i bruk en i taget när de tidigare serierna tar slut för personer födda på 1900- och 2000-talen. Genom att införa nya skiljemarkörer säkerställde man att personbeteckningarna räcker till. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har sett till att skiljemarkörsreformen genomförs i myndighetens egna tjänster, som i stor utsträckning också används av andra organisationer. Reformen kräver ändå åtgärder även av andra organisationer i vars system personbeteckningen används.

Reformen kräver inga åtgärder av privatpersoner. De nuvarande personbeteckningarna förblir oförändrade.  

Nya skiljemarkörer säkerställer att det finns tillräckligt med personbeteckningar     

Personbeteckningen består av födelsedatum, individuellt nummer och kontrolltecken. Med det individuella numret skiljs personer med samma födelsedatum från varandra.

För tilldelningen av det individuella numret registreras personens könstillhörighet i befolkningsdatasystemet som antingen man eller kvinna. Det individuella numret består av en skiljemarkör samt ett tresiffrigt tal som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Personbeteckningarnas tillräcklighet har säkerställts genom att det är möjligt att ta i bruk nya skiljemarkörer i personbeteckningen. Efter att man börjat använda de nya skiljemarkörerna är personbeteckningen inte längre unik utan skiljemarkören. Fram till 2023 har man kunnat ignorera skiljemarkören, men så kan man inte längre göra. Till exempel de fiktiva personbeteckningarna 100190-999P och 100190Y999P gäller olika personer, dvs. skiljemarkören kan vara det enda som skiljer personbeteckningarna åt.

Skiljemarkörer som används i personbeteckningarna: 

  • för personer födda år 2000 eller senare bokstäverna A, B, C, D, E, F.
  • för personer födda på 1900-talet det nuvarande bindestrecket (-) eller bokstäverna Y, X, W, V, U.
  • för personer födda på 1800-talet plustecknet (+). 

Testa en ny typ av personbeteckning

I Excel-tabellen finns fiktiva testpersoner med nya skiljetecken. Med materialet kan ni testa hur de nya personbeteckningarna fungerar i ert eget system.

Lagstiftning

En ändring av 2 § i förordningen om befolkningsdatasystemet (128/2010) som möjliggör nya skiljemarkörer trädde i kraft 1.1.2023.

Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet 

Tidigare bereddes en reform som skulle göra personbeteckningen könsneutral samt möjliggöra distansregistrering och en ny identifieringskod. Dessa reformer framskred inte. 

Mer information

Allmänna frågor om de nya skiljemarkörerna: hetu-uudistus(a)dvv.fi

Kontaktuppgifter till MDB:s tjänster

Allmän information om personbeteckningen

Vanliga frågor

Nedan finns svar på vanliga frågor om personbeteckningen.