Vad är den förnyade eIDAS-förordningen?

eIDAS-förordningen fastställer de elektroniska identifieringsverktyg, underskrifter och andra betrodda tjänster som används inom Europeiska unionen. Den nya eIDAS-förordningen trädde i kraft 20.5.2024. Reformen utvidgar den tidigare eIDAS-förordningen och möjliggör europeiska digitala identitetsplånböcker. 

Tekniska genomförandeakter som kompletterar förordningen bereds som bäst och avsikten är att de ska utfärdas i två delar under 2024 och 2025. Först utfärdas genomförandeakter angående plånboken. EU-medlemsstater ska erbjuda en digital identitetsplånbok som uppfyller kraven i förordningen senast två år efter att de tekniska genomförandeakterna har färdigställts. 

Den nya eIDAS-förordningen är ett viktigt steg mot en mer integrerad och säker digital inre marknad i EU. Målet är att främja gränsöverskridande elektronisk ärendehantering och öka tilliten till elektroniska tjänster.

 

I EU-länderna tas europeiska digitala identitetsplånböcker i bruk

I och med eIDAS-reformen kan EU-medborgare och -invånare ta i bruk en digital identitetsplånbok som fungerar som en mobilapplikation. Personerna kan bland annat identifiera sig och visa sina bekräftade digitala personuppgifter i både offentliga och privata tjänster. Plånbokens användare administrerar själv sina egna uppgifter och beslutar om hur de ska delas.

De digitala identitetsplånböckerna fungerar i alla EU-länder och de fungerar på samma sätt i alla länder. Detta har säkerställts genom en gemensam referensarkitektur som garanterar interoperabilitet och förtroende över gränserna. Höga säkerhetskrav, starkare autentiseringsmetoder och förbättrat integritetsskydd ökar förtroendet för elektronisk ärendehantering. 

I varje EU-land införs en eller flera plånböcker som kan användas inom hela EU-området.

Effekterna av den förnyade eIDAS-förordningen i korthet:

  • Interoperabla digitala identitetsplånböcker på EU-nivå.
  • Utnyttjande av betrodda tjänster på ett enhetligt sätt inom hela EU.
  • Gemensamma förfaranden förbättrar användbarheten och kännedomen om dem.
  • Ett enhetligt genomförande i hela EU.
  • Förenkla förfarandena och minska den administrativa bördan, vilket underlättar efterlevnaden av bestämmelserna för företag och offentlig förvaltning.
  • Medborgarna själva kan bättre hantera utlämnandet av (person)uppgifter. 
  • Det är inte möjligt för andra än användaren själv att följa upp användning plånboken.