Registrering av utlänningar

En utländsk medborgares personuppgifter kan registreras i befolkningsdatasystemet om förutsättningarna för registrering uppfylls. Läs mer om förutsättningarna i punkten "vem kan få en personbeteckning". I samband med registreringen beviljas du en finländsk personbeteckning. Personbeteckningen är en beteckning som används för att identifiera personer i Finland och som består av din födelsetid och fyra individuella tecken. Andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är bland annat namn, födelsedatum, kön, medborgarskap, födelseort, modersmål och adress. Dessutom kan man under vissa förutsättningar anteckna uppgifter om till exempel make/maka, barn och föräldrar. Du kan läsa mer om personbeteckningen på vår webbplats

 

Vem kan få en personbeteckning? 

Du kan få en personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och det finns en grund för registreringen. Laglig vistelse kan till exempel grunda sig på uppehållstillstånd, fri rörlighet inom EU, visum eller visumfrihet. Grunder som berättigar till registrering är till exempel: 

 • Arbete* eller studier som utförs i Finland, eller annan motsvarande orsak 
 • familjemedlem som redan har en registrerad adress i Finland 
 • Uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort i Finland som Migrationsverket beviljat eller beslut om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt.

Om du har ett uppehållstillstånd eller ett uppehållstillståndskort som beviljats av Migrationsverket, eller om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt, har du i allmänhet redan fått en personbeteckning. Skatteförvaltningen kan också ha gett dig en personbeteckning om du har fått ett skattenummer. Om du ändå vill att din adress och dina uppgifter om familjeförhållanden sparas måste du registrera dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

*Observera att du ska ha rätt att arbeta i Finland om du ansöker om registrering på basis av arbetsavtalet. Kontrollera din rätt att arbeta på Migris sida.

 

Hur kan jag registrera mina adressuppgifter? 

I samband med registreringen av dina personuppgifter sparas också din adress. Adressen kan vara tillfällig, stadigvarande eller endast en postadress som används för att skicka post. 

Tillfällig adress 

Den tillfälliga adressen gäller tillfälligt och du är registrerad som invånare på denna adress för en viss tid. En tillfällig adress är i allmänhet i kraft ett år i sänder. 

Stadigvarande adress 

Om en stadigvarande adress registreras för dig, registreras du som invånare på adressen i fråga tills vidare. Adressen gäller tills du gör flyttningsanmälan till en annan adress. I samband med att en stadigvarande adress registreras för dig, registreras också din hemkommun i Finland. Man kan få stadigvarande adress och hemkommun endast om vissa villkor uppfylls. Läs mer om registrering av hemkommun.  

Postadress 

Om en postadress registreras för dig, registreras du inte som invånare på adressen i fråga. Postadressen kan användas om du inte har en permanent bostadsadress eller om du vill hämta din post från postkontoret. 

Registrering av adress utan personligt besök 

Om du redan har en personbeteckning kan du registrera en tillfällig adress i Finland genom att göra en flyttningsanmälan, där du anmäler tillfällig flyttning till Finland, på postkontoret eller på internet. Kom också ihåg att anteckna den tillfälliga adressens slutdatum (högst 5 år från flyttningsdagen). 

Om du redan har en personbeteckning och Migrationsverket har beviljat dig uppehållsrätt för EU-medborgare eller uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem under de senaste 12 månaderna, kan du göra en flyttanmälan antingen permanent eller tillfälligt till Finland på postkontoret eller på internet

I övriga fall förutsätter registrering av adressen ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

 

Hur kan jag registrera mitt civilstånd och uppgifter om mina familjeförhållanden? 

Registrering av civilstånd och familjeförhållanden förutsätter att officiella intyg visas upp. Utan intyg sparas inga uppgifter om dina familjemedlemmar eller ditt civilstånd i befolkningsdatasystemet. Om grunden för registreringen är att en familjemedlem bor i Finland, måste du visa upp ett officiellt intyg över familjeförhållandet, till exempel vigselintyg eller födelseattest för ditt barn. Intyget ska vara i original eller bestyrkt på ett tillförlitligt sätt samt vid behov legaliserat och översatt. Läs mer om legalisering av handlingar

Handläggningstid

Registrering av utlänning, expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare

 • 1–5 dagar.

Registrering av utlänning, arbetstagare, företagare

 • 1–2 veckor.

Registrering av utlänning, studerande

 • 4 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och hemkommun

 • 4–6 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och tillfällig adress

 • 5–6 veckor.

Gör så här 

Registrering av personuppgifter i befolkningsdatasystemet förutsätter ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör så här när du vill begära en personbeteckning eller när du redan har en personbeteckning och för första gången vill registrera en adress och eventuella uppgifter om familjeförhållanden i Finland: 

1. Fyll gärna i blanketten Anmälan om registrering av utlänning redan på förhand innan besöket. Skriv ut pappersblanketten i förväg och ta med den till besöket som du bokat tid till.

2. Boka tid till tjänsten Internationella registreringar på adressen: www.dvv.fi/tidsbestallning

3. Ta med dig följande handlingar till tidsbokningen: 

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort med bild för EU-medborgare eller Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz eller San Marino medborgare
 • uppehållstillståndskort eller något annat intyg över att du vistas lagligen i landet 
 • registreringsbevis för unionsmedborgares uppehållsrätt   
 • utredning över arbete eller studier i Finland, t.ex. studieintyg eller arbetsavtal (arbetstagare, kontrollera din rätt att arbeta)

 • vid behov originalintyg, legaliserade och översatta intyg över familjeförhållanden och andra sådana officiella handlingar vars innehåll du önskar att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska registrera i befolkningsdatasystemet. Kom ihåg att ta reda på om intygen ska legaliseras eller översättas.  

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när dina uppgifter har registrerats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.


OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen