Registrering av utlänningar i befolkningsdatasystemet

En utländsk medborgare som bor i Finland får en personbeteckning om han eller hon registreras i befolkningsdatasystemet.

Personbeteckning

I Finland identifieras personer med personbeteckningen som du får om du registreras i befolkningsdatasystemet. Personbeteckningen används särskilt i myndigheternas verksamhet och datasystem men också inom den privata sektorn. För att kunna bo och verka i det finländska samhället behöver du i regel en personbeteckning. För att sköta vissa ärenden kan du behöva en personbeteckning även om du inte bor i Finland.

Registrering av personuppgifter

För att du ska få en personbeteckning måste dina personuppgifter registreras i befolkningsdatasystemet i Finland. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tillgängliga för myndigheterna. Vissa uppgifter lämnas också ut till privata aktörer. Om du registreras i befolkningsdatasystemet, registreras följande uppgifter alltid:

 • namn, födelsedatum och kön
 • medborgarskap och modersmål
 • adress i Finland

Dessutom kan bland annat följande uppgifter registreras:

 • födelseort
 • barn
 • föräldrar
 • make/maka

Hemkommun

Om du bor i Finland kan du under vissa förutsättningar få en hemkommun i Finland. Hemkommun och tillhörande stadigvarande bostadsadress sparas också i befolkningsdatasystemet. Om du inte får en hemkommun antecknas din bostadsadress som tillfällig i befolkningsdatasystemet. Om du har en hemkommun kan du rösta i kommunalvalet i din hemkommun och använda de tjänster som kommunerna endast tillhandahåller sina kommuninvånare. Ibland behövs en hemkommun också för att du ska kunna använda tjänster som tillhandahålls av statliga myndigheter eller få ekonomiska förmåner eller stöd. Det är alltid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som sparar hemkommunen.

Gör så här

 • Fyll i blanketten Registrering av utlänning gärna redan på förhand innan besöket.

Registrering av utlänning - Huvudblankett

BILAGA A - Äktenskap eller registrerat partnerskap

BILAGA B - Barn

BILAGA C - Föräldrar

 • Ta med följande handlingar när du begär en personbeteckning:
  • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort med bild för EU-medborgare
  • uppehållstillståndskort eller något annat intyg över att du vistas lagligen i landet
  • en utredning över arbete eller studier i Finland (t.ex. arbetsavtal eller studieintyg)
  • vid behov legaliserade, originalhandlingar och översatta födelseattester eller vigselintyg och andra sådana officiella handlingar vars innehåll du önskar att myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska registrera i befolkningsdatasystemet.

Personbeteckning

 • Om du har ett uppehållstillstånd eller ett uppehållstillståndskort som beviljats av Migrationsverket, eller om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt, har du i allmänhet redan fått en personbeteckning. Då finns personbeteckningen på baksidan av uppehållstillståndskortet. Detsamma gäller andra situationer där Migrationsverket har fattat ett annat positivt beslut om din vistelse i Finland. Om du då vill registrera till exempel uppgifter om din familj i befolkningsdatasystemet eller vill ha en hemkommun i Finland, ska du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och be om registrering av uppgifterna eller en hemkommun. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata undersöker då förutsättningarna för registrering och din rätt till hemkommun.
 • Om du inte är kund hos Migrationsverket eller inte har fått personbeteckningen i samband med Migrationsverkets beslut, ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att begära personbeteckningen. Om du behöver en personbeteckning för beskattningen kan du också framföra begäran hos skattebyrån, men då kan du inte få en hemkommun och till exempel kan du inte registrera uppgifter om din familj.
 • För att få en personbeteckning krävs att du personligen besöker myndigheten. Du kan inte begära en personbeteckning elektroniskt. Alla personer som ska registreras (även barn) ska personligen besöka myndigheten. Därefter undersöker myndigheten förutsättningarna för registrering.

Vem kan få en personbeteckning?

Du kan få en personbeteckning endast om du vistas lagligt i Finland. Laglig vistelse kan till exempel grunda sig på uppehållstillstånd, fri rörlighet inom EU, visum eller visumfrihet. Dessutom förutsätts att någon av följande förutsättningar uppfylls:

 • Du får en hemkommun i Finland (se förutsättningarna nedan).
 • Migrationsverket har beviljat dig uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort, registrerat din uppehållsrätt som EU-medborgare eller fattat något annat positivt beslut om din vistelse i Finland.
 • Du behöver en personbeteckning för studier och arbete i Finland eller någon annan motsvarande orsak.

Du kan få en hemkommun om du tänker bo i Finland i över ett år och något av förutsättningarna nedan uppfylls:

 • Du är nordisk medborgare.
 • Du är medborgare i ett annat EU-land, Schweiz eller Liechtenstein och Migrationsverket har på din ansökan registrerat din uppehållsrätt för EU-medborgare.
 • Du är medborgare i ett annat land och har kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd.
 • Du är medborgare i ett annat land och har ett tillfälligt (B) uppehållstillstånd som är i kraft och som berättigar till minst ett års vistelse och du enligt en helhetsbedömning har för avsikt att stadigvarande bosätta dig i Finland.

Du kan visa att du har för avsikt att bo stadigvarande i Finland till exempel på följande sätt:

 • genom att visa upp ett arbetsavtal eller studieintyg, enligt vilket arbetet eller studierna varar i minst två år.
 • genom att visa upp en släktutredning, enligt vilken du är av finländsk härkomst.
 • genom att berätta att du tidigare har haft en hemkommun i Finland.
 • genom att visa upp en utredning över att du har bott i Finland i minst ett år.

Du kan få hemkommun också utan personligt besök. Det här gäller dig om alla nedanstående villkor uppfylls:

 • Du är medborgare i ett EU-land, Schweiz eller Liechtenstein, eller familjemedlem till en sådan person,
 • Du har under de senaste 12 månaderna registrerat din uppehållsrätt som EU-medborgare hos Migrationsverket eller beviljats uppehållskort som familjemedlem ,
 • Du har redan  fått en finländsk personbeteckning, t.ex. i samband med registreringen av uppehållsrätten, 
 • Du flyttar till Finland från något annat land än Sverige, Norge, Danmark eller Island. Medborgare i de nordiska länderna behöver personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och
 • Du befinner dig just nu i Finland.

Anvisning för inlämning av utländska dokument

Registrering av hemkommun

Utöver det som nämns ovan får du en hemkommun om din familjemedlem som bor i Finland har eller får en hemkommun. Om du får en hemkommun får även dina andra familjemedlemmar som bor i Finland en hemkommun. Som familjemedlemmar räknas:

 • din make eller den andra parten i ett registrerat partnerskap
 • dina minderåriga barn som du är vårdnadshavare för
 • din sambo, om ni har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år eller ni har ett gemensamt barn som ni har gemensam vårdnad om.

Pris

Avgiftsfri

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 029 55 36300

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen