Certifikatpolicydokument

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatprinciper (Certificate Policy) för olika typer av certifikat finns på denna webbplats.

Certifikatpolicy (Certificate Policy, CP) är ett dokument, som allmänt beskriver vad certifikatutfärdare och användare av certifikat bör beakta. Certifikatpolicyn beskriver en vilja och de verksamhetssätt som gäller utfärdaren, alla certifikat den utfärdar och de parter som anlitar certifikaten.

Certifieringspraxis (Certification Practise Statement, CPS) är ett dokument, som noggrant beskriver den praxis som gäller för att utfärda ett enskilt certifikat. Den beskriver även användningsändamålen för utfärdade certifikat och ansvaren för olika parter. Certifieringspraxisen beskriver hur certifikatprincipen tillämpas i praktiken.

Certifikatbeskrivning (PKI Disclosure Statement, PDS) är ett dokument, som kortfattat beskriver grundläggande uppgifter om certifikat utfärdade av en enskild utfärdare (CA) samt utfärdarens kontaktuppgifter.