Registrering av äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap eller registrerat partnerskap upplöses ska deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagen. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det registreras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du är gift eller har registrerat ditt partnerskap har bägge makar giftorätt i den andras egendom. När äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upplöses genom en äktenskapsskillnad eller den ena makens död, innebär giftorätten en rätt att vid avvittringen av makarnas egendom få hälften av den sammanräknade behållningen av makarnas egendom. I äktenskapsförordet kan ni avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom eller en del av den.

Äktenskapsförord görs skriftligt och det ska innehålla datum och underskrift. Därtill ska äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer. För att äktenskapsförordet ska träda i kraft ska det registreras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ett vittne till äktenskapsförordet är jävigt bland annat om:

  • vittnet är en parts nuvarande eller tidigare make eller nuvarande sambo, syskon, släkting i rätt upp- eller nedstigande led
  • vittnet är en person som har någon annan motsvarande nära relation till parten som kan jämställas med ett parförhållande eller släktskap
  • vittnet inte har fyllt 15 år eller hans eller hennes psykiska funktioner är störda så att han eller hon uppenbart inte förstår innebörden av att vara vittne

Du kan lämna in äktenskapsförordet för registrering redan före vigseln. Ett äktenskapsförord kan inte längre registreras om ett ärende gällande äktenskapsskillnad har anhängiggjorts.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar inte äktenskapsförord utan registrerar endast färdiga äktenskapsförord.

Då du överväger att upprätta ett äktenskapsförord finns det skäl att vända dig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist.

Gör så här

  • Upprätta ett skriftligt äktenskapsförord.
  • Be två ojäviga vittnen att bestyrka underskrifterna.
  • Lämna eller skicka det undertecknade ursprungliga äktenskapsförordet och den ifyllda ansökningsblanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Fyll i ansökningsblanketten

Minneslista

  • Ett äktenskapsförord ingås skriftligen och det ursprungliga dokumentet ska lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering. Ni får tillbaka dokumentet efter registreringen.
  • Observera att ett äktenskapsförord kräver två ojäviga vittnen.
  • Äktenskapsförordet kan skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata antingen före eller efter vigseln, men det registreras först efter vigseln.

Pris

Från och med 1.1.2021: 55 €

Från och med 1.1.2022: 65 €

Länkar till lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo