Registrering av äktenskapsförord 

Med ett äktenskapsförord kan ni avtala om att er egendom inte i enlighet med äktenskapslagen delas lika när äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upphör. Äktenskapsförordet måste registreras hos oss för att vara giltigt. 

I ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap har vardera maken giftorätt i den andras egendom. Om äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upplöses antingen på grund av dödsfall eller äktenskapsskillnad delas makarnas egendom, dvs. en avvittring förrättas. Giftorätt innebär rätten att vid avvittring få hälften av makarnas sammanräknade tillgångar.  

Genom äktenskapsförord kan ni dock komma överens om att er egendom inte delas lika enligt äktenskapslagen. I avtalet måste ni definiera om någondera av er har giftorätt i den andras egendom eller en del av den. Ni kan också avtala om att giftorättens omfattning beror på om ert äktenskap upphör på grund av äktenskapsskillnad eller död. Ert avtal blir giltigt först när ni har skickat det till oss för registrering och vi har registrerat det. 

Ni kan skicka in äktenskapsförordet för registrering tidigast en månad före vigseldagen. Datum för registrering av avtalet är dock först vigseldagen. Ni kan också när som helst under äktenskapet ingå äktenskapsförord, redigera det eller häva det genom att ingå ett nytt förord. Ett äktenskapsförord kan inte längre lämnas till oss för registrering efter makens död eller efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in, även om äktenskapsförordet har upprättats på ett giltigt sätt före eller under äktenskapet. 

Observera att vi inte utarbetar äktenskapsförord utan endast registrerar färdiga avtal. Det lönar sig att be en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller en annan sakkunnig jurist om hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord. På så sätt säkerställer ni att det motsvarar er vilja och uppfyller lagens krav och form. 

Hur gör jag upp ett äktenskapsförord? 

Äktenskapsförord görs skriftligen och det ska dateras och undertecknas. Dessutom ska två ojäviga personer intyga att makarnas underskrifter är riktiga. Vittnena behöver dock inte bevittna undertecknandet, utan endast bestyrka underskrifternas riktighet.   

Ett vittne till äktenskapsförordet är jävigt om: 

  • hen är någondera makens nuvarande eller tidigare make 

  • hen är någondera makens nuvarande sambo, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

  • hen har någon annan motsvarande nära relation till någondera maken som kan jämställas med ett parförhållande eller släktskap 

  • hen inte har fyllt 15 år eller hens psykiska funktioner är störda så att hen inte förstår innebörden av att vara vittne. 

Gör så här 

1. Gör upp äktenskapsförordet skriftligen. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett äktenskapsförord.  

Kontrollera att era personbeteckningar är korrekt antecknade i ert äktenskapsförord och att det är daterat och undertecknat av båda parterna. Be två ojäviga personer att bestyrka era underskrifter. 

2. Skriv ut och fyll i nedanstående blankett om registrering av äktenskapsförord.  

Fyll i ansökningsblanketten

3. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och det undertecknade äktenskapsförordet i original till adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original.  

4. Vi returnerar det ursprungliga äktenskapsförordet till er per post. Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat.  

Pris

År 2023: 70 euro.

Vi fakturerar avgiften med ett separat brev efter registreringen av äktenskapsförordet. Vi skickar fakturan i första hand till Suomi.fi-tjänsten och i andra hand till Omaposti-tjänsten. Vi skickar fakturan per post endast om du inte har tillgång till någon av dessa. 

Handläggningstid

  • 3–4 veckor

Vanliga frågor

Våra kontaktuppgifter 
E-post 

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj i den krypterade e-posten som mottagare en e-postadress som passar ditt ärende [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Postadress  

Du kan posta handlingarna till oss på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors. 

Serviceställen  

Du kan också lämna in handlingarna i postlådan på vilket serviceställe som helst. 
Adresser till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen 

Adresser och öppettider av våra serviceställen